31962D1217(02)Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 1962 o koordinaci politik zemědělských struktur

Publikováno: OJ-P 136, 17.12.1962 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 4. prosince 1962 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. prosince 1962 Nabývá účinnosti: 17. prosince 1962
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 4. prosince 1962

o koordinaci politik zemědělských struktur

RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění,

vzhledem k tomu, že fungování a vývoj společného trhu se zemědělskými produkty musí být provázen vytvořením společné zemědělské politiky, jejíž nedílnou součástí je politika zemědělských struktur;

vzhledem k tomu, že podle čl. 39 odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy je jedním z cílů společné zemědělské politiky zvýšit produktivitu zemědělství a zajistit tak odpovídající uspokojivou životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství; že má-li být těchto cílů dosaženo, musí být udrženy zdravé zemědělské struktury a odstraněny strukturální nedostatky v zemědělství;

vzhledem k tomu, že při provádění strukturální politiky v rámci společné zemědělské politiky je třeba přihlížet k vývoji na zemědělských trzích; že je proto nezbytná úzká spolupráce mezi politikou zemědělských trhů a strukturální politikou; že je dále nutné pamatovat na to, že struktura zemědělství je úzce propojena s celým národním hospodářstvím;

vzhledem k tomu, že je proto třeba koordinovat politiku zemědělských struktur s politikou regionálního rozvoje a v rámci politiky regionálního rozvoje učinit další opatření s cílem usnadnit přizpůsobení zemědělství hospodářskému a sociálnímu vývoji;

vzhledem k tomu, že na místní a regionální úrovni existují strukturální nedostatky a zlepšení struktury je možné pouze s činnou spoluprací těch, jichž se to přímo týká; že provádění politiky zemědělských struktur je proto především věcí členských států;

vzhledem k tomu, že by však v rámci Společenství mělo být podpořeno úsilí o zlepšení zemědělských struktur a uplatněny všechny možné prostředky ke zvýšení hospodářské kapacity a konkurenceschopnosti zemědělství;

vzhledem k tomu, že koordinace politik zemědělských struktur členských států Společenstvím umožňuje harmonizaci těchto politik se společnou zemědělskou politikou a s ostatními cíli Společenství;

vzhledem k tomu, že koordinace politik zemědělských struktur vyžaduje úzkou a trvalou spolupráci mezi členskými státy a Komisí; že tohoto cíle může být nejúčinněji dosaženo vytvořením stálého výboru skládajícího se ze zástupců všech členských států a předsedaného zástupcem Komise;

vzhledem k tomu, že je nutné, aby Komise předkládala každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o strukturách, popisující celkovou situaci zemědělských struktur ve Společenství včetně hodnocení politik zemědělských struktur členských států ve vztahu k cílům společné zemědělské politiky;

vzhledem k tomu, že v rámci koordinace politik zemědělských struktur je třeba zajistit odpovídající a koordinované využití finančních prostředků Společenství ve prospěch zemědělských struktur, zejména z orientačního a záručního fondu (pro opatření podle čl. 3 odst. 1 písm. d) a čl. 2 odst. 2 písm. c) nařízení Rady č. 25 o financování společné zemědělské politiky), z Evropského sociálního fondu a Evropskou investiční bankou;

vzhledem k tomu, že je nutné, aby Komise, zejména na základě zprávy o strukturách, předložila Radě ke schválení dle článku 43 Smlouvy návrhy ke zlepšení zemědělských struktur a k umožnění koordinace politik zemědělských struktur členských států;

vzhledem k tomu, že pro koordinaci politik zemědělských struktur je nezbytné znát situaci zemědělských struktur v členských státech a jejich zemědělskou politiku, zejména opatření prováděná pro zlepšení struktur, a též podmínky na regionální úrovni; že by proto členské státy měly poskytovat Komisi nezbytné informace;

vzhledem k tomu, že k účinné koordinaci politik zemědělských struktur musí členské státy Komisi poskytovat informace o všech navrhovaných víceletých plánech a regionálních programech, o návrzích všech právních a správních předpisů nebo, pokud tyto předpisy neexistují ve formě návrhu, obecných zásadách plánovaných předpisů;

vzhledem k tomu, že koordinaci politik zemědělských struktur členských států lze zajistit, pokud jde o tyto návrhy, jen tehdy, jestliže se k ním Komise může vyjádřit a je-li povinna se vyjádřit na žádost členského státu;

vzhledem k tomu, že zejména s ohledem na harmonizaci vnitrostátních právních předpisů vyžaduje koordinace politik zemědělských struktur znalost všech příslušných právních a správních předpisů platných v členských státech; že je žádoucí, aby členské státy poskytovaly Komisi veškeré ostatní informace, které bude Komise potřebovat ke koordinaci politik zemědělských struktur,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. K posílení koordinace politik zemědělských struktur a k dosažení užší a trvalejší spolupráce mezi členskými státy a Komisí se při Komisi zřizuje Stálý výbor pro zemědělské struktury (dále jen "výbor").

2. Úkolem výboru je zkoumat strukturální politiky členských států a plánovaná opatření a programy ke zlepšení zemědělských struktur. Přitom jsou respektovány vztahy zemědělské strukturální politiky k politice regionálního rozvoje a k politice zemědělských trhů a také k vývoji zemědělských trhů. Výbor zajišťuje výměnu informací mezi členskými státy a Komisí ve věcech politiky zemědělských struktur. Komise konzultuje s výborem problémy týkající se zemědělských struktur. Výbor je nápomocen Komisi při přípravě části a) zprávy o strukturách uvedené v článku 2.

3. Výbor se skládá ze zástupců všech členských států. Předsedá mu zástupce Komise.

4. Funkci sekretariátu výboru vykonává Komise.

5. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 2

Komise předloží každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o strukturách, která obsahuje:

a) hodnocení situace zemědělských struktur a strukturální politiky členských států a seznam opatření přijatých při provádění těchto politik;

b) studii o druhu, zeměpisném rozložení, rozsahu a financování těchto opatření v rámci politik zemědělských struktur členských států, posuzující též účinnost těchto opatření ve vztahu k cílům společné zemědělské politiky a dlouhodobým možnostem odbytu, které lze pro zemědělské produkty normálně očekávat;

c) informace o koordinaci politik zemědělských struktur na úrovni Společenství, které se týkají:

1. opatření učiněných ke koordinaci;

2. financování Společenstvím;

3. výsledků těchto opatření a tohoto financování.

Článek 3

Podle článku 43 Smlouvy přijme Rada opatření nezbytná ke koordinaci politik zemědělských struktur členských států, zejména na základě zprávy o strukturách. Komise vezme při navrhování těchto opatření v úvahu finanční prostředky Společenství, pokud navrhovaná opatření opravňují financování z nich s ohledem na rozhodnutí Rady o financování Společenstvím.

Článek 4

1. Členské státy poskytují Komisi ročně podklady nezbytné k vypracování zprávy o strukturách. Podklady obsahují zejména údaje o:

- situaci v zemědělských strukturách s ohledem na regionální podmínky a politiku regionálního rozvoje,

- vztahu mezi zemědělskými strukturami a tržními politikami,

- druhu, rozsahu a financování opatření učiněných během minulého roku ke zlepšení zemědělské struktury,

- druhu a rozsahu zamýšlených opatření pro zlepšení zemědělské struktury pro daný rok.

2. Po konzultaci s výborem určí Komise formu, ve které mají členské státy podklady poskytnout, a datum předání.

Článek 5

Členské státy předají Komisi včas tyto podklady, pokud obsahují opatření ke zlepšení zemědělských struktur:

- v co nejúplnějším rozsahu návrhy právních a správních předpisů nebo, pokud neexistují ve formě návrhu, obecné zásady plánovaných předpisů,

- návrhy víceletých plánů a regionálních programů.

Článek 6

Komise

- se může vyjádřit k jakémukoliv návrhu právních a správních předpisů, víceletých plánů nebo regionálních programů podle článku 5,

- je povinna vyjádřit se k těmto podkladům, pokud o to členský stát požádá.

Komise se v obou případech poradí s výborem.

Článek 7

Do tří měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost sdělí členské státy Komisi, zejména s cílem harmonizace vnitrostátních právních předpisů, všechny platné právní a správní předpisy týkající se zlepšení zemědělských struktur. Aniž je dotčen článek 5, budou všechny právní a správní předpisy přijaté po tomto dni sděleny bezprostředně po jejich vstupu v platnost.

Článek 8

Členské státy poskytnou Komisi, pokud o to požádá, veškeré další informace, které bude požadovat pro účely koordinace politiky zemědělských struktur na úrovni Společenství.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. prosince 1962.

Za Radu

předseda

E. COLOMBO

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU