2012/198/EU2012/198/EU: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2012 ze dne 20. února 2012 , kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Publikováno: Úř. věst. L 106, 18.4.2012, s. 28-28 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 20. února 2012 Autor předpisu:
Platnost od: 20. února 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-TUNISKO č. 1/2012

ze dne 20. února 2012,

kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

(2012/198/EU)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé, a zejména na článek 39 protokolu č. 4 k této dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 (1) k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) umožňuje za určitých podmínek navracení cla nebo osvobození od cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem do 31. prosince 2009.

(2)

Za účelem zajištění jasnosti, dlouhodobé hospodářské předvídatelnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty se smluvní strany dohody dohodly na prodloužení doby použitelnosti čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k dohodě o tři roky s účinkem od 1. ledna 2010.

(3)

Je kromě toho také vhodné upravit celní sazby, které se v současnosti v Tunisku používají, za účelem jejich harmonizace s celními sazbami platnými v Evropské unii.

(4)

Protokol č. 4 k dohodě by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Jelikož se čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k dohodě od 31. prosince 2009 již neuplatňuje, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od 1. ledna 2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 15 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Bez ohledu na odstavec 1 může Tunisko, s výjimkou produktů kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, použít opatření za účelem navracení cla nebo osvobození od cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem, která se vztahují na nepůvodní materiály použité k výrobě původních produktů, podle těchto ustanovení:

a)

u produktů kapitol 25 až 49 a 64 až 97 harmonizovaného systému se vybere clo ve výši 4 % nebo clo s nižší sazbou platnou v Tunisku;

b)

u produktů kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému se vybere clo ve výši 8 % nebo clo s nižší sazbou platnou v Tunisku.

Tento odstavec se použije do 31. prosince 2012 a může být přezkoumán na základě společné dohody.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se od 1. ledna 2010.

V Bruselu dne 20. února 2012.

Za Radu přidružení EU-Tunisko

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 260, 21.9.2006, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU