22008D0026Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 26/2008 ze dne 14. března 2008 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 15-16 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 14. března 2008 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 15. března 2008 Nabývá účinnosti: 15. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 26/2008

ze dne 14. března 2008,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 18/2007 ze dne 27. dubna 2007 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2007/205/ES ze dne 22. března 2007, kterým se zavádí společný formulář pro první zprávu členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES týkající se omezování emisí některých těkavých organických sloučenin (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole XVII přílohy II Dohody se za bod 9 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES) vkládá nový bod, který zní:

„9a.

32007 D 0205: Rozhodnutí Komise 2007/205/ES ze dne 22. března 2007, kterým se zavádí společný formulář pro první zprávu členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES týkající se omezování emisí některých těkavých organických sloučenin (Úř. věst. L 91, 31.3.2007, s. 48).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2007/205/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 15. března 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. března 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 209, 9.8.2007, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 91, 31.3.2007, s. 48.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU