EHP č. 158/2007Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007 , kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 124, 8.5.2008, s. 20-23 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 7. prosince 2007 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 158/2007

ze dne 7. prosince 2007,

kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 43/2005 ze dne 11. března 2005 (1).

(2)

Příloha VIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 43/2005 ze dne 11. března 2005.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (2) by měla být začleněna do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 635/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1251/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Směrnicí 2004/38/ES se zrušuje od 30. dubna 2006 směrnice Rady 64/221/EHS (4), 68/360/EHS (5), 72/194/EHS (6), 73/148/EHS (7), 75/34/EHS (8), 75/35/EHS (9), 90/364/EHS (10), 90/365/EHS (11) a 93/96/EHS (12), které jsou začleněny do Dohody, a které by se proto v Dohodě měly zrušit.

(6)

Směrnicí 2004/38/ES se zrušují od 30. dubna 2006 články 10 a 11 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 (13), které je začleněno do Dohody.

(7)

Nařízením (ES) č. 635/2006 se zrušuje ode dne 30. dubna 2006 nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 (14), které je začleněno do Dohody, a které by se proto mělo v Dohodě zrušit.

(8)

Pojem „občanství Unie“ není v Dohodě zahrnut.

(9)

Přistěhovalecká politika není součástí Dohody.

(10)

Tato Dohoda se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí. Rodinní příslušníci ve smyslu směrnice, kteří mají státní příslušnost třetí země, však mají při vstupu nebo přestěhování se do hostitelské země některá odvozená práva, jako jsou např. práva uvedená v čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2 a článku 18.

(11)

Rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 191/1999 (15) ze dne 17. prosince 1999 byly zavedeny nové odvětvové úpravy v příloze V a v příloze VIII k Dohodě týkající se Lichtenštejnska, které byly změněny v souladu s Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru (16), podepsanou v Lucemburku dne 14. října 2003.

(12)

Začleněním směrnice 2004/38/ES do Dohody nejsou dotčeny odvětvové úpravy, pokud jde o Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha VIII Dohody se mění takto:

1)

Bod 3 (směrnice Rady 73/148/EHS) se nahrazuje tímto:

32004 L 0038: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a)

Směrnice se vztahuje na oblasti spadající do této přílohy.

b)

Dohoda se vztahuje na státní příslušníky smluvních stran. Jejich rodinní příslušníci ve smyslu směrnice, kteří mají státní příslušnost třetí země, však mají některá práva odvozená z této směrnice.

c)

Slova „občané Unie“ se nahrazují slovy ‚státní příslušníci členských států ES nebo států ESVO‘.

d)

V čl. 24 odst. 1 se slovo ‚Smlouva‘ nahrazuje slovem „Dohoda“ a slova ‚sekundární právní předpisy‘ se nahrazují slovy „sekundární právní předpisy začleněné do Dohody“.“

2)

Zrušují se body 4 (směrnice Rady 75/34/EHS), 5 (směrnice Rady 75/35/EHS), 6 (směrnice Rady 90/364/EHS), 7 (směrnice Rady 90/365/EHS) a 8 (směrnice Rady 93/96/EHS).

Článek 2

Příloha V Dohody se mění takto:

1)

Bod 1 (směrnice Rady 64/221/EHS) se nahrazuje tímto:

„Akt uvedený v bodě 3 přílohy VIII této Dohody (směrnice 2004/38/ES Evropského parlamentu a Rady) ve znění přizpůsobeném pro účely této dohody, se vztahuje na oblasti spadající do této přílohy.“

2)

V bodě 2 (nařízení Rady (EHS) č. 1612/68) se vkládá nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0038: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).“

3)

Bod 4 (nařízení Komise (EHS) č. 1251/70) se nahrazuje tímto:

32006 R 0635: nařízení Komise (ES) č. 635/2006 ze dne 25. dubna 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1251/70 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 9).“

4)

Znění bodů 3 (směrnice Rady 68/360/EHS) a 5 (směrnice Rady 72/194/EHS) se zrušují.

Článek 3

Znění směrnice 2004/38/ES a nařízení (ES) č. 635/2006 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. prosince 2007 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (17).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. prosince 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2005, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

(3)  Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 9.

(4)  Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 850/64.

(5)  Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 121, 26.5.1972, s. 32.

(7)  Úř. věst. L 172, 28.6.1973, s. 14.

(8)  Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 10.

(9)  Úř. věst. L 14, 20.1.1975, s. 14.

(10)  Úř. věst. L 180, 13.7.1990, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 180, 13.7.1990, s. 28.

(12)  Úř. věst. L 317, 18.12.1993, s. 59.

(13)  Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2.

(14)  Úř. věst. L 142, 30.6.1970, s. 24.

(15)  Úř. věst. L 74, 15.3.2001, s. 29.

(16)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 11.

(17)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


Společné prohlášení smluvních stran k rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2007, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES začleňuje do Dohody

Pojem občanství Unie, který byl zaveden Maastrichtskou smlouvou (nyní článek 17 následující Smlouvy o ES), nemá v Dohodě o EHP ekvivalent. Začleněním směrnice 2004/38/ES do Dohody o EHP není dotčeno hodnocení významu budoucích právních předpisů EU a budoucí judikatury Evropského soudního dvora založených na pojmu občanství Unie pro EHP. Dohoda o EHP neposkytuje právní základ pro politická práva státních příslušníků EHP.

Smluvní strany se dohodly, že přistěhovalecká politika nespadá do Dohody o EHP. Práva státních příslušníků třetích zemí na pobyt nespadají do působnosti Dohody s výjimkou práv udělených směrnicí státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky státních příslušníků EHP uplatňujících své právo na volný pohyb podle Dohody o EHP, protože tato práva jsou logickým důsledkem práva na volný pohyb státních příslušníků EHP. Státy EFTA uznávají, že pro státní příslušníky EHP, kteří využívají svého práva na volný pohyb osob, je důležité, aby jejich rodinní příslušníci ve smyslu směrnice, kteří mají státní příslušnost třetí země, měli také některá odvozená práva uvedená v čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2 a v článku 18. Tímto není dotčen článek 118 Dohody o EHP a budoucí vývoj nezávislých práv státních příslušníků třetích zemí, která nespadají do působnosti Dohody o EHP.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU