EHP č. 92/2007Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2007 ze dne 6. července 2007 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 328, 13.12.2007, s. 42-42 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 6. července 2007 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 7. července 2007 Nabývá účinnosti: 7. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 92/2007

ze dne 6. července 2007,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 58/2007 ze dne 8. června 2007 (1).

(2)

Do Dohody by mělo být začleněno rozhodnutí Komise 2006/402/ES ze dne 9. února 2006, kterým se zřizuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství (2),

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze XX Dohody se za bod 2ae (rozhodnutí Komise 2000/731/ES) vkládá nový bod, který zní:

„2af.

32006 D 0402: rozhodnutí Komise 2006/402/ES ze dne 9. února 2006, kterým se zřizuje pracovní plán pro ekoznačku Společenství (Úř. věst. L 162, 14.6.2006, s. 78).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2006/402/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 7. července 2007 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. července 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  Úř. věst. L 266, 11.10.2007, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 162, 14.6.2006, s. 78.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU