22006D0061Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 245, 7.9.2006, s. 8-8 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 2. června 2006 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 3. června 2006 Nabývá účinnosti: 3. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 61/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 9/2006 ze dne 27. ledna 2006 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN) (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 5cr (rozhodnutí Komise 2005/50/ES) přílohy XI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„5cs.

32005 D 0513: Rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN) (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2005/513/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 92, 30.3.2006, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU