22004D0168Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 168/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 133, 26.5.2005, s. 15-16 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. prosince 2004 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 4. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 4. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 168/2004

ze dne 3. prosince 2004,

kterým se mění Příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 102/2004 ze dne 9. července 2004 (1).

(2)

Rozhodnutí č. 192 ze dne 29. října 2003 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí č. 193 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí č. 194 ze dne 17. prosince 2003 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 v členském státě pobytu (4) by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Doporučení č. 23 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (5) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha VI Dohody se mění takto:

1.

Za bod 3.67 (rozhodnutí č. 191) se vkládají nové body, které znějí:

„3.68

32004 D 0324: Rozhodnutí č. 192 ze dne 29. října 2003 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 114).

Pro účely Dohody se rozhodnutí upravuje takto:

V bodě 2 odst. 4 se doplňují nová slova, která znějí:

‚ISLAND: Tryggingastofnun ríkisins (Státní ústav sociálního zabezpečení), Reykjavík.

LICHTENŠTEJNSKO: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenštejnská starobní, pozůstalostní a invalidní pojišťovna), Vaduz.

NORSKO: Rikstrygdeverket (Národní pojišťovací správa), Oslo.‘

3.69

32004 D 0325: Rozhodnutí č. 193 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 123).

3.70

32004 D 0327: Rozhodnutí č. 194 ze dne 17. prosince 2003 o jednotném uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 v členském státě pobytu (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 127).“

2.

Za bod 4.8 (doporučení č. 21) se vkládá nový bod, který zní:

„4.9

32004 H 0326: Doporučení č. 23 ze dne 29. října 2003 o zpracovávání žádostí o důchod (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 125).“

Článek 2

Znění rozhodnutí č. 192, č. 193 a č. 194 a doporučení č. 23 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. prosince 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v Dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 114.

(3)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 123.

(4)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 127.

(5)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 125.

(6)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU