22004D0112rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 112/2004 ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 376, 23.12.2004, s. 49-50 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. července 2004 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 112/2004

ze dne 9. července 2004,

kterým se mění příloha XVIII (Zdraví a bezpečnost při práci, pracovní právo a stejné zacházení pro muže a ženy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XVIII Dohody byla změněna Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, podepsanou v Lucemburku dne 14. října 2003 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (2), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XVIII Dohody se mění takto:

1.

V bodě 18 (směrnice Rady 76/207/EHS) se doplňují tato slova:

„, ve znění:

32002 L 0073: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002 (Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15).“

2.

Úprava v bodě 18 (směrnice Rady 76/207/EHS) se mění takto:

a)

Dosavadní úprava se označuje jako a).

b)

Za úpravu a) se doplňuje nová úprava, která zní:

„b)

V čl. 2 odst. 8 se slova ‚ve smyslu čl. 141 odst. 4 Smlouvy‘ nahrazují tímto:

‚za účelem zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami v pracovním životě, přičemž zásada rovného zacházení nebrání členským státům v zachování nebo přijetí opatření stanovujících zvláštní výhody s cílem usnadnit méně zastoupenému pohlaví vykonávání profesní činnosti nebo zamezit či vyrovnat nevýhody v profesní kariéře.‘“

Článek 2

Znění směrnice 2002/73/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 10. července 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. července 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU