EHP č. 69/2004Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 23-24 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. června 2004 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 9. června 2004 Nabývá účinnosti: 9. června 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 69/2004

ze dne 8. června 2004,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění protokolu upravujícího tuto dohodu (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I dohody byla pozměněna Dohodou o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, podepsanou v Lucemburku dne 14. října 2003 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/205/ES ze dne 1. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro obchod uvnitř Společenství se spermatem, vajíčky a embryi skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých získanými v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku (2), je třeba začlenit do dohody.

(3)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole I části 4.2 přílohy I dohody se za bod 68 (rozhodnutí Komise 2002/878/ES) vkládá nový bod, který zní:

„69.

32004 D 0205: Rozhodnutí Komise 2004/205/ES ze dne 1. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro obchod uvnitř Společenství se spermatem, vajíčky a embryi skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých získanými v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku (Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 23).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2004/205/ES v norském jazyce, které se zveřejní v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, je závazné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 9. června 2004, pokud Smíšený výbor EHP obdržel všechna oznámení podle čl. 103 odst. 1 dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí se zveřejní v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. června 2004.

Za Smíšený výbor EHP

S. GILLESPIE

předseda


(1)  Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 23.

(3)  Ústavní požadavky nebyly oznámeny.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU