EHP č. 149/2003Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 149/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 41, 12.2.2004, s. 37-38 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 7. listopadu 2003 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 8. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 149/2003

ze dne 7. listopadu 2003,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 78/2003 ze dne 20. června 2003 [1].

(2) Směrnice Komise 2003/16/ES ze dne 19. února 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha III směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [2], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 1 (směrnice Rady 76/768/EHS) kapitoly XVI přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32003 L 0016: směrnice Komise 2003/16/ES ze dne 19. února 2003 (Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 24)."

Článek 2

Znění směrnice 2003/16/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. listopadu 2003 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. listopadu 2003.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

[1] Úř. věst. L 257, 9.10.2003, s. 28.

[2] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 24.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU