22003D0017Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 94, 10.4.2003 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 31. ledna 2003 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. února 2003 Nabývá účinnosti: 1. února 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 17/2003

ze dne 31. ledna 2003,

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č.153/2002 ze dne 8. listopadu 2002 [1].

(2) Nařízení Komise (ES) č. 113/2002 ze dne 23. ledna 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o revidované klasifikace výdajů podle účelu [2], by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 19d (nařízení Rady (EHS) č. 2223/96) přílohy XXI Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32002 R 0113: nařízení Komise (ES) č. 113/2002 ze dne 23. ledna 2002 (Úř. věst. L 21, 24.1.2002, s. 3)."

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 113/2002 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. února 2003 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. ledna 2003.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 19, 23.1.2003, s. 50.

[2] Úř. věst. L 21, 24.1.2002, s. 3.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU