EHP č. 161/2002Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 161/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 38, 13.2.2003 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 6. prosince 2002 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 7. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 161/2002

ze dne 6. prosince 2002,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 139/2002 ze dne 8. listopadu 2002 [1].

(2) Nařízení Komise (ES) č. 472/2002 ze dne 12. března 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách [2], by mělo být začleněno do Dohody.

(3) Nařízení Komise (ES) č. 473/2002 ze dne 15. března 2002, kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví pravidla ohledně předávání informací o používání sloučenin mědi [3], by mělo být začleněno do Dohody.

(4) Směrnice Komise 2002/26/ES ze dne 13. března 2002, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách [4], by měla být začleněno do Dohody.

(5) Směrnice Komise 2002/27/ES ze dne 13. března 2002, kterou se mění směrnice 98/53/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství určitých kontaminujících látek v potravinách [5], by měla být začleněno do Dohody.

(6) Nařízení Komise (ES) č. 563/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách [6], ve znění opravy v Úř. věst. L 155, 14.6.2002, s. 63, by mělo být začleněno do Dohody.

(7) Nařízení Komise (ES) č. 622/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanoví lhůty pro předložení informací pro hodnocení chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu [7], by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze II Dohody se kapitola XII mění takto:

1. V bodě 54b (nařízení Rady (EHS) č. 2092/91) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32002 R 0473: nařízení Komise (ES) č. 473/2002 ze dne 15. března 2002 (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 21)".

2. V bodě 54s (směrnice Komise 98/53/ES) se doplňují slova:

"ve znění:

— 32002 L 0027: směrnice Komise 2002/27/ES ze dne 13. března 2002 (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 44)."

3. V bodě 54zn (nařízení Komise (ES) č. 466/2001) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 32002 R 0472: nařízení Komise (ES) č. 472/2002 ze dne 12. března 2002 (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 18);

— 32002 R 0563: nařízení Komise (ES) č. 563/2002 ze dne 2. dubna 2002 (Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 5), ve znění opravy v Úř. věst. L 155, 14.6.2002, s. 63)".

4. Za bod 54zw (rozhodnutí Komise 2002/80/ES) se vkládají nové body, které znějí:

"54zx. 32002 L 0026: směrnice Komise 2002/26/ES ze dne 13. března 2002, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 38).

54zy. 32002 R 0622: nařízení Komise (ES) č. 622/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanoví lhůty pro předložení informací pro hodnocení chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (Úř. věst. L 95, 12.4.2002, s. 10)."

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 472/2002, (ES) č. 473/2002, (ES) č. 563/2002, ve znění opravy v Úř. věst. L 155, 14.6.2002, s. 63, a (ES) č. 622/2002 a směrnic 2002/26/ES a 2002/27/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 7. prosince 2002 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [8].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. prosince 2002.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan Jóhannsson

[1] Úř. věst. L 19, 23.1.2003, s. 3.

[2] Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 18.

[3] Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 21.

[4] Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 38.

[5] Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 44.

[6] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 5.

[7] Úř. věst. L 95, 12.4.2002, s. 10.

[8] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU