22002D0076Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 266, 3.10.2002 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. června 2002 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 26. června 2002 Nabývá účinnosti: 26. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 76/2002

ze dne 25. června 2002,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 149/2001 ze dne 11. prosince 2001 [1].

(2) Deset aktů týkajících se zdraví zvířat - obchodu se živými zvířady a jejich uvádění na trh - by mělo být začleněno do Dohody.

(3) Rozhodnutí Komise 2001/183/ES [2] zrušuje rozhodnutí Komise 92/532/EHS [3], které je začleněno do Dohody a které by proto mělo být v Dohodě zrušeno.

(4) Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole I přílohy I Dohody se část 4.2 mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění rozhodnutí 2001/100/ES [4], 2001/139/ES [5], 2001/159/ES [6], 2001/183/ES, 2001/185/ES [7], 2001/187/ES [8], 2001/188/ES [9], 2001/294/ES [10], 2001/311/ES [11] a 2001/485/ES [12] v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. června 2002 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [13].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 25. června 2002.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 65, 7.3.2002, s. 20.

[2] Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 65.

[3] Úř. věst. L 337, 21.11.1992, s. 18.

[4] Úř. věst. L 36, 7.2.2001, s. 9.

[5] Úř. věst. L 50, 21.2.2001, s. 20.

[6] Úř. věst. L 57, 27.2.2001, s. 54.

[7] Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 78.

[8] Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 81.

[9] Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 83.

[10] Úř. věst. L 100, 11.4.2001, s. 32.

[11] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 62

[12] Úř. věst. L 176, 29.6.2001, s. 64.

[13] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V kapitole I přílohy I Dohody se část 4.2 mění takto:

1. Bod 6 (rozhodnutí Komise 92/532/EHS) se zrušuje.

2. V bodě 17 (rozhodnutí Komise 93/74/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32001 D 0139: rozhodnutí Komise 2001/139/ES ze dne 12. února 2001 (Úř. věst. L 50, 21.2.2001, s. 20)."

3. V bodě 29 (rozhodnutí Komise 95/124/ES) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 32001 D 0188: rozhodnutí Komise 2001/188/ES ze dne 28. února 2001 (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 83),

— 32001 D 0311: rozhodnutí Komise 2001/311/ES ze dne 4. dubna 2001 (Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 62)."

4. V bodě 30 (rozhodnutí Komise 95/125/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32001 D 0100: rozhodnutí Komise 2001/100/ES ze dne 22. ledna 2001 (Úř. věst. L 36, 7.2.2001, s. 9)."

5. V bodě 39 (rozhodnutí Komise 95/473/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32001 D 0159: rozhodnutí Komise 2001/159/ES ze dne 12. února 2001 (Úř. věst. L 57, 27.2.2001, s. 54)."

6. V bodě 44 (rozhodnutí Komise 96/233/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32001 D 0185: rozhodnutí Komise 2001/185/ES ze dne 27. února 2001 (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 78)."

7. V bodě 48 (rozhodnutí Komise 98/357/ES) se doplňují slova:

"ve znění:

— 32001 D 0187: rozhodnutí Komise 2001/187/ES ze dne 27. února 2001 (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 81)."

8. V bodě 49 (rozhodnutí Komise 98/361/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32001 D 0294: rozhodnutí Komise 2001/294/ES ze dne 30. března 2001 (Úř. věst. L 100, 11.4.2001, s. 32)."

9. Za bod 62 (rozhodnutí Komise 2001/296/ES) se doplňuje nový bod, který zní:

"63. 32001 D 0183: rozhodnutí Komise 2001/183/ES ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví plány odběru vzorků a diagnostických metod pro zjišťování a potvrzování některých nákaz ryb a kterým se zrušuje rozhodnutí 92/532/EHS (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 65)."

10. V bodě 39 (rozhodnutí Komise 96/221/ES) pod nadpisem "AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO NÁLEŽITĚ V ÚVAHU", se doplňují slova:

"ve znění:

— 32001 D 0485: rozhodnutí Komise 2001/485/ES ze dne 15. června 2001 (Úř. věst. L 176, 29.6.2001, s. 64)."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU