22002D0062Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2002 ze dne 31. května 2002, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 238, 5.9.2002 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 31. května 2002 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 62/2002

ze dne 31. května 2002,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 41/2002 ze dne 19. dubna 2002 [1].

(2) Rozhodnutí Komise 1999/412/ES ze dne 3. června 1999 o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 [2] by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1. V bodě 32c (nařízení Rady (EHS) č. 259/93) přílohy XX Dohody se před úpravu vkládá nová odrážka, která zní:

"— 399 D 0412: rozhodnutí Komise 1999/412/ES ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 156, 23.6.1999, s. 37)."

2. V příloze XX Dohody se v bodě 32c (nařízení Rady (EHS) č. 259/93) za úpravu vkládá nový odstavec, který zní:

"Na základě rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2000 ze dne 31. března 2000 může Lichtenštejnsko použít pro nebezpečný odpad, který se odstraňuje nebo využívá ve Švýcarsku, švýcarské nákladní listy namísto standardních nákladních listů podle rozhodnutí Komise 94/774/ES. Ohlašování údajů se může řídit švýcarskou klasifikací a číslováním v rámci rozhodnutí Komise 1999/412/ES."

Článek 2

Znění rozhodnutí 1999/412/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. června 2002 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 31. května 2002.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 154, 13.6.2002, s. 28.

[2] Úř. věst. L 156, 23.6.1999, s. 37.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU