22001D0136Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 136/2001 ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2002 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. listopadu 2001 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 10. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 136/2001

ze dne 9. listopadu 2001,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 111/2001 ze dne 28. září 2001 [1].

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla [2], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 54zb (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES) kapitoly XII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32001 L 0005: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES (Úř. věst. L 55, 24.2.2001, s. 59)."

Článek 2

Znění směrnice 2001/5/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 10. listopadu 2001 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 9. listopadu 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

E. Bull

[1] Úř. věst. L 322, 6.12.2001, s. 22.

[2] Úř. věst. L 55, 24.2.2001, s. 59.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU