EHP č. 102/2001Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2001 ze dne 26. října 2001, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 322, 6.12.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. října 2001 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 27. října 2001 Nabývá účinnosti: 27. října 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 102/2001

ze dne 26. října 2001,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 54/2001 ze dne 18. května 2001 [1].

(2) Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh [2] byla začleněna do Dohody rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 69/98 ze dne 17. července 1998 [3].

(3) Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 189/1999 ze dne 17. prosince 1994 [4] stanovilo pro Island přechodné období do 30. června, pokud jde o směrnici Rady 91/67/EHS.

(4) Poskytnutí přechodného období bylo odůvodněno tím, že je třeba provést analýzy vlastností některých nemocí. Protože práce stále probíhají, je důvod prodloužit pro Island přechodné období do 30. června 2002.

(5) Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 5 (směrnice Rady 91/67/EHS) části 4.1 kapitoly I přílohy I Dohody se v úpravě k čl. 28d odst. 2 datum "30. června 2001" nahrazuje datem "30. června 2002".

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 27. října 2001 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [5].

Článek 13

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 26. října 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

E. Bull

[1] Úř. věst. L 165, 21.6.2001, s. 58.

[2] Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1.

[3] Úř. věst. L 158, 24.6.1999, s. 1.

[4] Úř. věst. L 74, 15.3.2001, s. 24.

[5] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU