22001D0064Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2001 ze dne 19. června 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 238, 6.9.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. června 2001 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 20. června 2001 Nabývá účinnosti: 20. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 64/2001

ze dne 19. června 2001,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 12/2001 ze dne 23. února 2000 [1].

(2) Směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [2], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodech 38 (směrnice Rady 86/362/EHS) a 54 (směrnice Rady 90/642/EHS) kapitoly XII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32000 L 0048: směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000 (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 26)."

Článek 2

Znění směrnice 2000/48/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 20. června 2001 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 19. června 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 117, 26.4.2001, s. 7.

[2] Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 26.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU