EHP č. 57/2001Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2001 ze dne 18. května 2001, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 165, 21.6.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. května 2001 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 19. května 2001 Nabývá účinnosti: 19. května 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 57/2001

ze dne 18. května 2001,

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 53/2001 ze dne 30. března 2001 [1].

(2) Nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků [2], by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze XXI Dohody se za bod 18da (nařízení Komise (ES) č. 452/2000) vkládá nový bod, který zní:

"18db. 32000 R 1916: nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8. září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků (Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 3).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Pro Norsko:

a) proměnná "1.5 Existence kolektivní smlouvy vztahující se na většinu zaměstnanců jednotky zjišťování" je nepovinná;

b) proměnná "3.1.2 Zvláštní odměny za práci ve směnách" zahrnuje platby za práci ve směnách a ostatní nepravidelné platby;

c) proměnná "3.5 Počet dní nepřítomnosti za rok" zahrnuje pouze počet dní dovolené na zotavenou a nikoli počet dní volna z důvodu nemoci nebo studijního volna."

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1916/2000 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 19. května 2001 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 18. května 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 158, 14.6.2001, s. 71.

[2] Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 3.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU