22001D0043Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2001 ze dne 30. března 2001, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 158, 14.6.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 30. března 2001 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 31. března 2001 Nabývá účinnosti: 31. března 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 43/2001

ze dne 30. března 2001,

kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha VI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 86/2000 ze dne 27. října 2000 [1].

(2) Rozhodnutí Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 176 ze dne 24. června 1999 o náhradě výdajů vzniklých během pobytu v jednom členském státě příslušnou institucí jiného členského státu za použití postupu uvedeného v čl. 34 odst. 4 nařízení (EHS) č. 574/92 (96/249/ES) [2] by mělo být začleněno do Dohody.

(3) Rozhodnutím č. 175 bylo nahrazeno rozhodnutí Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 109, jež je v současnosti začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha VI Dohody se mění takto:

1) Zrušují se body 3.16 (rozhodnutí č. 109) a 3.45 (rozhodnutí č. 161).

2) Za bod 3.54 (rozhodnutí č. 175) se vkládá nový bod, který zní:

"3.55 32000 D 0582: rozhodnutí č. 176 ze dne 24. června 1999 o náhradě výdajů vzniklých během pobytu v jednom členském státě příslušnou institucí jiného členského státu za použití postupu uvedeného v čl. 34 odst. 4 nařízení (EHS) č. 574/92 (96/249/ES) (Úř. věst. L 243, 28.9.2000, s. 42)."

Článek 2

Znění rozhodnutí č. 176 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. března 2001 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 30. března 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 7, 11.1.2001, s. 1.

[2] Úř. věst. L 243, 28.9.2000, s. 42.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU