22001D0010Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 10/2001 ze dne 23. února 2001, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 117, 26.4.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. února 2001 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 24. února 2001 Nabývá účinnosti: 24. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 10/2001

ze dne 23. února 2001,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 105/2000 ze dne 30. listopadu 2000 [1].

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a o změně směrnice Rady 74/150/EHS [2] by měla být začleněna do Dohody.

(3) Úpravy směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských nebo lesnických traktorů [3] provedené v kapitole XI přílohy I Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie [4], by měly být začleněny do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole II přílohy II Dohody se bod 1 (směrnice Rady 74/150/EHS) mění takto:

1) Vkládají se nové odrážky, které znějí:

"— 1 94 N: Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21, ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1);

— 32000 L 0025: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 (Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1)."

2) Před dosavadní úpravu se vkládá písmeno "a)".

3) Doplňuje se nová úprava, která zní:

"b) V bodě 1 dodatku 4 k příloze I se doplňují slova:

"IS pro Island

FL pro Lichtenštejnsko

16 pro Norsko"

Článek 2

Znění směrnice 2000/25/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. února 2001 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [5].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 23. února 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 45, 15.2.2001, s. 5.

[2] Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1.

[3] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10.

[4] Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21, ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1.

[5] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU