22000D1123(21)Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/1999 ze dne 16. července 1999, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 296, 23.11.2000 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. července 1999 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 96/1999

ze dne 16. července 1999,

kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha XVI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 7/94 ze dne 21. března 1994 [1].

(2) V Dohodě je třeba zohlednit úpravy některých směrnic Rady týkajících se veřejných zakázek.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997, kterou se mění směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, které koordinují postupy při zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce [2], by měla být začleněna do Dohody.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [3], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XVI Dohody, včetně dodatků 1 až 14 k uvedené příloze, se mění v souladu přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění

- úprav směrnic 93/36/EHS, 93/37/EHS, 93/38/EHS, 92/13/EHS a 92/50/EHS, učiněných v hlavě XI oddílu E (Veřejné zakázky) bodech 1, 2, 3, 4 a 5 přílohy I Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie,

- směrnice 97/52/ES, kterou se mění směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, a

- směrnice 98/4/ES, kterou se mění směrnice 93/38/EHS,

v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. července 1999 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 16. července 1999.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

N. v. Liechtenstein

[1] Úř. věst. L 160, 28.6.1994, s. 1.

[2] Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 96/1999

Příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP, včetně dodatků 1 až 14 k uvedené příloze, se mění způsobem uvedeným v následujících článcích.

Článek 1

Bod 2 (směrnice Rady 93/37/EHS) se nahrazuje tímto:

"2. 393 L 0037: Směrnice Rady 93/37/EHS ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Úř. věst. L 1999, 9.8.1993, s. 54), ve znění:

- 194 N: Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21, ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1),

- 397 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997 (Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V čl. 5 písm. a) se slova "v souladu se Smlouvou" nahrazují slovy "v souladu s Dohodou o EHP"

.

b) V článku 25 se doplňují nové odrážky, ketré znějí:

- "— na Islandu "Firmaskrá",

- — v Lichtenštejnsku "Handelsregister, Gewerberegister",

- — v Norsku "Foretaksregisteret""

.

c) V příloze I se doplňuje dodatek 1 k této příloze

.

d) Pro Lichtenštejnsko vstupují opatření potřebná k dosažení souladu s touto směrnicí dnem 1. ledna 1996. Během tohoto přechodného období se používání směrnice mezi Lichtenštejnskem a ostatními smluvními stranami na základě vzájemnosti pozastavuje."

Článek 2

Dodatek 1 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 1

SEZNAM SUBJEKTŮ A KATEGORIÍ SUBJEKTŮ, KTERÉ SE ŘÍDÍ VEŘEJNÝM PRÁVEM

I. Na ISLANDU:

Ústřední nákupní subjekty, které nejsou průmyslové nebo obchodní povahy, spadající do oblasti působnosti "lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970" a "lög um opinber innkaup nr. 52/1997, með síðari breytingum" a "reglugerð nr. 302/1996"

Subjekty

Ríkiskaup (Státní nákupní centrum)

Framkvæmdasýslan (Vládní stavební zakázky)

Vegagerð ríkisins (Správa silnic)

Siglingastofnun (Úřad pro námořní plavbu)

Íslandspóstur hf (Islandská pošta, s. r. o.)

Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Nákupní středisko Reykjavík)

Kategorie

Sveitarfélög (obce)

II. V LICHTENŠTEJNSKU:

"die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene" (veřejnoprávní správní zařízení na celostátní a obecní úrovni).

III. V NORSKU:

"offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter" (veřejné nebo veřejně kontrolované orgány nebo podniky, které nejsou průmyslové nebo obchodní povahy)

Subjekty

- Norsk Rikskringkasting (Norský státní rozhlas),

- Norges Bank (Norská banka),

- Statens lånekasse for utdanning (Státní fond pro půjčky na vzdělání),

- Statistisk sentralbyrå (Ústřední statistická kancelář),

- Den norske stats Husbank (Norská státní banka pro bydlení),

- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger (státní ubytovny pro přistěhovalce a uprchlíky),

- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Státní nemocnice pro lékařskou inovaci),

- Norges Teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (Norská rada pro technický a přírodovědný výzkum),

- Statens Pensjonskasse (Státní penzijní fond).

Kategorie

- Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (státní podniky),

- Statsbanker (státní banky),

- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (univerzity a vysoké školy).

"

Článek 3

Bod 3 (směrnice Rady 93/36/EHS) se nahrazuje tímto:

"3. 393 L 0036: Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1), ve znění:

- 194 N: Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21, ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1),

- 397 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997 (Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V článku 3 se slova "čl. 223 odst. 1 písm. b) Smlouvy" nahrazují slovy "článek 123 Dohody o EHP"

.

b) V čl. 21 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- "— na Islandu: "hlutafélagaskrá, samvinnufélagaskrá, firmaskrá",

- — v Lichtenštejnsku "Handelsregister, Gewerberegister",

- — v Norsku "Foretaksregisteret""

.

c) V příloze I se doplňuje dodatek 2 k této příloze. V příloze uvedené v čl. 1 písm. b) se doplňuje dodatek 1 k této příloze

.

d) Pro Lichtenštejnsko vstupují opatření potřebná k dosažení souladu s touto směrnicí dnem 1. ledna 1996. Během tohoto přechodného období se používání směrnice mezi Lichtenštejnskem a ostatními smluvními stranami na základě vzájemnosti pozastavuje."

Článek 4

Dodatek 2 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 2

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE DOHODA, V SOULADU S PŘÍLOHOU I DOHODY

(ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ ORGÁNY)

ISLAND

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ODPOVÍDAJÍCÍCH ZADAVATELŮM, NA KTERÉ SE VZTAHUJE DOHODA, V SOULADU S PŘÍLOHOU I DOHODY

Ústřední nákupní subjekty, které nejosu průmyslové nebo obchodní povahy, spadající do oblasti působnosti "lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 and lög um opinber innkaup nr. 52/1997, með síðari breytingum" a "reglugerð nr. 302/1996"

Ríkiskaup (Státní obchodní centrum)

Framkvæmdasýslan (Vládní stavební zakázky)

Vegagerð ríkisins (Správa silnic)

Íslandspóstur hf (Islandská pošta, s. r. o.)

LICHTENŠTEJNSKO

1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein

2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

NORSKO

Statsministerens kontor | Úřad předsedy vlády |

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ArbeidsdirektoratetArbeidsforskningsinstituttetArbeidstilsynetStatsbyggKonkurransetilsynetStatens forvaltningtjenesteStatens informasjonstjenesteStatskonsult | Ministerstvo práce a státní správy Ředitelství práceInstitut pro výzkum práceInspektorát práceVeřejné stavbyInspektorát hospodářské soutěžeStátní správní službaStátní informační službaŘeditelství státní správy |

Barne- og familiedepartementet BarneombudetForbrukerombudetForbrukerrådetLikestillingsombudetLikestillingsrådetStatens adopsjonskontorStatens institutt for forbruksforskning | Ministerstvo pro děti a rodinu Dětský ombudsmanSpotřebitelský ombudsmanSpotřebitelská radaOmbudsman pro rovnoprávnostRada pro rovnoprávnostStátní kancelář pro osvojeníStátní ústav spotřebitelského výzkumu |

Finans- og tolldepartementet KredittilsynetSkattedirektoratetOljeskattekontoretToll- og avgiftsdirektoratet | Ministerstvo financí a cel Inspektorát úvěrových institucíDaňové ředitelstvíÚřad pro daň z ropyŘeditelství cel a spotřebních daní |

Fiskeridepartementet FiskeridirektoratetHavforskningsinstituttetKystdirektoratet | Ministerstvo rybolovu Ředitelství rybolovuÚstav pro výzkum moříŘeditelství pobřeží |

Forsvarsdepartementet Forsvarets bygningstjenesteForsvarets tele- og datatjenesteForsvarets forskningsinstituttForsvarets overkommandoHærens forsyningskommandoLuftforsvarets forsyningskommandoSjøforsvarets forsyningskommandoForsvarets sanitet | Ministerstvo obrany Obranná stavební službaObranná telekomunikační a datová službaVýzkumný ústav obranyVrchní velení obranyVelení zásobování vojskaVelení zásobování leteckých silVelení zásobování námořních silObranná lékařská služba |

Justis- og politidepartementet BrønnøysundregistreneDatatilsynetDirektoratet for sivilt beredskapRiksadvokatenStatsadvokatembetenePolitietDomstoleneFengselsvesenet | Ministerstvo spravedlnosti a policie Brønnøysundský registrDatový inspektorátŘeditelství civilní obranyNejvyšší státní zástupceStátní zastupitelstvíPolicieSoudnictvíSpráva věznic |

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet Det norske meteorologiske instituttKirkerådetLærerutdanningsrådetBispedømmerådetNorsk Utenrikspolitisk InstituttNorsk voksenpedagogisk forskningsinstituttRiksbibliothektjenestenSamisk utdanningsråd | Ministerstvo pro církev, školství, výzkum Norský meteorologický ústavCírkevní radaRada pro vzdělávání učitelůDiecézní radaNorský ústav mezinárodních vztahůNorský výzkumný ústav vzdělávání dospělýchStátní služba pro knihovnySamská školní rada |

Kommunal- og Regionaldepartementet Direktoratet for brann og eksplosjonsvernProduktregisteretetStatens bygningstekniske etatUtlendingsdirektoratetProdukt- og elektrisitetstilsynetFylkesmannsembedene | Ministerstvo místní a regionální samosprávy Ředitelství prevence požárů a výbuchůRejstřík produktůStátní orgán pro stavební technologiiŘeditelství pro přistěhovalectvíInspektorát výrobků a elektřinyKrajské úřady |

Kulturdepartementet Norsk filminstituttNorsk kulturrådNorsk språkrådRiksarkivetStatsarkiveneRikskonserteneStatens bibliotektilsynStatens filmtilsynStatens filmsentral | Ministerstvo kultury Norský filmový ústavNorská kulturní radaNorská jazyková radaŘíšský archivStátní archivyStátní koncertyStátní inspekce knihovenStátní filmová inspekceStátní filmové ústředí |

Landbruksdepartementet Norsk institutt for skogforskningReindriftsadministrasjonenStatens dyrehelsetilsynStatens næringsmiddeltilsynStatens landbrukstilsynVeterinærinstituttet | Ministerstvo zemědělství Norský ústav pro lesnický výzkumŘeditelství pro chov sobůStátní veterinární inspekceStátní potravinářská inspekceStátní zemědělská inspekceVeterinární ústav |

Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltningNorsk polarinstituttRiksantikvarenStatens forurensningstilsynStatens kartverk | Ministerstvo životního prostředí Ředitelství pro ochranu přírodyNorský ústav pro polární výzkumStátní památková péčeStátní inspekce pro dohled nad znečištěnímStátní kartografie |

Nærings- og handelsdepartementet JustervesenetNorges geologiske undersøkelseStatens veiledningskontor for oppfinnerePatentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)BergvesenetSjøfartsdirektoratetSkipsregistrene | Ministerstvo obchodu a průmyslu Normalizační ústavNorský geologický průzkumStátní poradenská služba pro vynálezcePatentový úřad (Úřad pro ochranu průmyslových práv)Báňský úřadŘeditelství námořní plavbyLodní rejstřík |

Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektoratOljedirektoratet | Ministerstvo ropy a energetiky Norské ředitelství vodních zdrojů a energetikyŘeditelství pro ropu |

Samferdselsdepartementet Statens vegvesenStatens teleforvaltning | Ministerstvo dopravy a spojů Správa silnicStátní telekomunikační úřad |

Sosial- og helsedepartementet Statens institutt for folkehelseStatens helsetilsynRikshospitaletRadiumhospitaletRikstrygdeverketRusmiddeldirektoratetStatens helseundersøkelserStatens institutt for alkohol- og narkotikaforskningStatens legemidelkontrollStatens strålevernStatens tobakksskaderåd | Ministerstvo sociálních věcí a zdraví Státní ústav veřejného zdravíStátní zdravotní inspekceStátní nemocniceRadiologická nemocniceStátní pojišťovnaŘeditelství pro alkohol a omamné látkyStátní zdravotní ústavStátní ústav výzkumu alkoholu a omamných látekStátní farmaceutická inspekceStátní úřad pro ochranu před škodlivým zářenímStátní rada pro škody způsobené tabákem |

Utenriksdepartementet | Ministerstvo zahraničních věcí |

Stortinget Sivilombudsmannen — Stortingets ombudsmann for forvaltningenRiksrevisjonen | Storting (parlament) Občanský ombudsman - pověřenec Stortingu pro veřejnou správuStátní účetní dvůr |

Høyesterett | Nejvyšší soud |

"

Článek 5

Dodatek 3 se zrušuje.

Článek 6

Bod 4 (směrnice Rady 93/38/EHS) se mění takto:

- vkládají se slova:

"ve znění:

- 194 N: Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21, ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1),

- 398 L 0004: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1).",

- úprava e) se zrušuje,

- úprava q) se nahrazuje tímto:

V přílohách I až X se doplňují dodatky 3 až 12 k této příloze.

- úprava p) se zrušuje,

- doplňuje se nová úprava, která zní:

r) V článku 1 směrnice 98/4/ES se slovo "Společenství" nahrazuje slovy "Společenství a státy ESVO, které jsou signatáři dohody,".

Článek 7

1. Dodatek 4 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 3

VÝROBA, DOPRAVA A DISTRIBUCE PITNÉ VODY

ISLAND

Subjekty, které podle "lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga" vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu.

LICHTENŠTEJNSKO

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORSKO

Subjekty, které podle "Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr. 68)" vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu.

"

2. Dodatek 5 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 4

VÝROBA, DOPRAVA A DISTRIBUCE ELEKTŘINY

ISLAND

Landsvirkjun (Národní energetická společnost), lög nr. 42/1983

Rafmagnsveitur ríkisins (Státní energetické závody), orkulög nr. 58/1967

Rafmagnsveita Reykjavíkur (Reykjavícká energetická společnost), lög nr. 38/1940

Hitaveita Reykjavíkur (Reykjavícké regionální vytápění), lög nr. 38/1940

Hitaveita Suðurnesja (Sudurneské regionální vytápění), lög nr. 100/1974

Orkubú Vestfjarða (Vestfjordská energetická společnost), lög nr. 66/1976

Ostatní subjekty, které vyrábějí, přenášejí nebo distribuují elektrickou energii v souladu s "orkulög nr. 58/1967".

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Kraftwerke

NORSKO

Subjekty, které vyrábějí, přenášejí nebo distribuují elektrickou energii v souladu s "lov om bygging og drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19 65), Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17), Energiloven (LOV 1990-06-29 50)"

"

.

3. Dodatek 6 se nahrazuje tímto:

"

Článek 5

DOPRAVA NEBO DISTRIBUCE PLYNU A TEPLA

ISLAND

Hitaveita Reykjavíkur, lög nr. 38/1940

Hitaveita Suðurnesja (Sudurneské regionální vytápění), lög nr. 100/1974;

Ostatní subjekty, které přepravují nebo distribuují teplo v souladu s "orkulög nr. 58/1967".

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Gasversorgung

NORSKO

Subjekty, které přepravují nebo distribuují teplo v souladu s "Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven)".

"

4. Dodatek 7 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 6

PRŮZKUM A TĚŽBA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Smluvní strany podle "Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72)" (Zákon o ropné činnosti) a nařízení na základě Zákona o ropné činnosti, nebo podle "Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norks landområde (LOV 1973-05-04 21)".

"

5. Dodatek 8 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 7

PRŮZKUM A TĚŽBA UHLÍ NEBO JINÝCH PEVNÝCH PALIV

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

"

.

6. Dodatek 9 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 8

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Norges Statsbaner (NSB) a subjekty vyvíjející činnost podle "Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11100) (Jernbaneloven)".

"

7. Dodatek 10 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 9

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB

ISLAND

Strætisvagnar Reykjavíkur (Reykjavícká městská doprava)

Almenningsvagnar bs

Ostatní městská autobusová doprava

Dálkoví přepravci vyvíjející činnost podle článku 2 pododstavce 1 "lög nr. 58/1987, um skipulag á fólksfutningum með langferðabifreiðum".

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORSKO

NSB BA a dálkoví přepravci vyvíjející činnost podle "Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11100) (Jernbaneloven)"

"

.

8. Dodatek 11 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 10

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ

ISLAND

Flugmálastjórn (Ředitelství civilního letectví)

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Poskytovatelé letištních služeb podle "Luftfartsloven (LOV 1995-06-11101)".

"

9. Dodatek 12 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 11

ZADAVATELÉ V ODVĚRVÍ NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ

ISLAND

Siglingastofnun (Námořní správa)

Ostatní subjekty vyvíjející činnost podle "Hafnalög nr. 23/1994"

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Norges Statsbaner (NSB) (železniční terminály)

Subjekty vyvíjející činnost podle "Havneloven (LOV 1984-06-08 51)"

"

.

10. Dodatek 13 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 12

PROVOZ TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ NEBO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

ISLAND

Landssími Íslands hf (Islandská telekomunikační spol. s. r. o.)

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

NORSKO

Subjekty vyvíjející činnost podle "Lov om telekommunikasjon (LOV 1995-06-23 39)".

"

Článek 8

Bod 5a (směrnice Rady 92/13/EHS) se mění takto:

- vkládají se slova:

"ve znění:

- 194 N: Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21, ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1).";

- úprava d) se nahrazuje tímto:"V příloze směrnice se doplňuje dodatek 13 k této příloze."

Článek 9

Dodatek 14 se nahrazuje tímto:

"

Dodatek 13

VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY, KTERÝM LZE PODAT ŽÁDOST O SMÍRČÍ ŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 92/13/EHS

ISLAND

Fjármálaráðuneytið (Ministerstvo financí)

LICHTENŠTEJNSKO

Amt für Volkswirtschaft (Úřad národního hospodářství)

NORSKO

Nærings- og handelsdepartementet (Ministerstvo obchodu a průmyslu)

"

Článek 10

Bod 5b (směrnice Rady 92/50/EHS) se mění takto:

- vkládají se slova:

"ve znění:

- 194 N: Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21, ve znění úprav v Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1),

- 397 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997 (Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1).";

- úprava b) se nahrazuje tímto:

"V čl. 30 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- na Islandu "Firmaskrá, Hlutafélagaskrá",

- v Lichtenštejnsku "Handelsregister, Gewerberegister",

- v Norsku "Foretaksregisteret"."

- doplňuje se nová úprava, která zní:

"d) Ve směrnici 97/52/ES se v článku 1 nahrazuje slovo "Společenství" slovy "Společenství a státy ESVO, které jsou signatáři dohody"."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU