22000D1123(20)Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/1999 ze dne 16. července 1999, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 296, 23.11.2000 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. července 1999 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 95/1999

ze dne 16. července 1999,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha IX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 53/1999 ze dne 30. dubna 1999 [1].

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině [2] by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze IX Dohody se za bod 12b (směrnice Rady 91/674/EHS) vkládá nový bod, který zní:

"12c. 398 L 0078: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1)."

Článek 2

Znění směrnice 98/78/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. července 1999 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 16. července 1999.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

N. v. Liechtenstein

[1] Úř. věst. L 284, 9.11.2000.

[2] Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU