22000D0022Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 103, 12.4.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. února 2000 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. září 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 22/2000

ze dne 25. února 2000,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha XX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 97/98 ze dne 25. září 1998 [1].

(2) Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních [2]

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze XX Dohody se za bod 21aa (směrnice Rady (ES) č. 3093/94) vkládá nový bod, který zní:

"21ab. 398 L 0013: směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1)."

Článek 2

Znění směrnice 1999/13/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. února 2000 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [4].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 25. února 2000.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

F. Barbaso

[1] Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 71.

[3] Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1.

[2] [3] by měla být začleněna do Dohody,

[4] Byly oznámeny ústavní požadavky. Datum vstupu v platnost: 1. září 2000.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU