EHP č. 19/2000Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2000 ze dne 25. února 2000, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 103, 12.4.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. února 2000 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 26. února 2000 Nabývá účinnosti: 26. února 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 19/2000

ze dne 25. února 2000,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 5/2000 ze dne 4. února 2000 [1].

(2) Směrnice Komise 1999/11/ES ze dne 8. března 1999, kterou se přizpůsobují technickému pokroku zásady správné laboratorní praxe uvedené ve směrnici Rady 87/18/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek [2], by měla být začleněna do Dohody.

(3) Směrnice Komise 1999/12/ES ze dne 8. března 1999, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 88/320/EHS o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) [3], by měla být začleněna do Dohody.

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/33/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS, pokud jde o označování určitých nebezpečných látek v Rakousku a ve Švédsku [4], by měla být začleněna do Dohody.

(5) Směrnice Komise 1999/73/ES ze dne 19. července 1999, kterou se do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh zařazuje účinná látka (spiroxamin) [5], by měla být začleněna do Dohody.

(6) Směrnice Komise 1999/80/ES ze dne 28. července 1999, kterou se do přílohy I ke směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh zařazuje účinná látka (azimsulfuron) [6], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1. V bodě 1 (směrnice Rady 67/548/EHS) kapitoly XV přílohy II Dohody se doplňujne nová odrážka, která zní:

"— 399 L 0033: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/33/ES ze dne 10. května 1999 (Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 57)."

2. V bodě 8 (směrnice Rady 87/18/EHS) kapitoly XV přílohy II Dohody se doplňují slova:

"ve znění:

— 399 L 0011: směrnice Komise 1999/11/ES ze dne 8. března 1999 (Úř. věst. L 77, 23.3.1999, s. 8)."

3. V bodě 9 (směrnice Rady 88/320/EHS) kapitoly XV přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 399 L 0012: směrnice Komise 1999/12/ES ze dne 8. března 1999 (Úř. věst. L 77, 23.3.1999, s. 22)."

4. V bodě 12a (směrnice Rady 91/414/EHS) kapitoly XV přílohy II Dohody se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 399 L 0073: směrnice Komise 1999/73/ES ze dne 19. července 1999 (Úř. věst. L 206, 5.8.1999, s. 16),

— 399 L 0080: směrnice Komise 1999/80/ES ze dne 28. července 1999 (Úř. věst. L 210, 10.8.1999, s. 13)."

Článek 2

Znění směrnic 1999/11/ES, 1999/12/ES, 1999/73/ES, 1999/80/ES a 1999/33/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. února 2000 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [7].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 25. února 2000.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

F. Barbaso

[1] Úř. věst. L 103, 12.4.2001, s. 9.

[2] Úř. věst. L 77, 23.3.1999, s. 8.

[3] Úř. věst. L 77, 23.3.1999, s. 22.

[4] Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 57.

[5] Úř. věst. L 206, 5.8.1999, s. 16.

[6] Úř. věst. L 210, 10.8.1999, s. 13.

[7] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU