21997D0313(02)Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/96 ze dne 22. listopadu 1996, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

Publikováno: Úř. věst. L 71, 13.3.1997 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. listopadu 1996 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. prosince 1996 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 21998D0507(09) Pozbývá platnosti: 13. listopadu 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 61/96

ze dne 22. listopadu 1996,

kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k tomu, že příloha VI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 24/96 ze dne 26. dubna 1996 [1];

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 160 ze dne 28. listopadu 1995 o oblasti působnosti čl. 71 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o nároku na dávky v nezaměstnanosti pro jiné než příhraniční pracovníky, kteří v průběhu svého posledního zaměstnání bydleli na území jiného členského státu, než je příslušný členský stát [2], by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze VI Dohody se zrušuje bod 30 (rozhodnutí č. 131).

Článek 2

V příloze VI Dohody se za bod 42e (rozhodnutí č. 156) vkládá nový bod, který zní:

"42f. 396 D 0172: Rozhodnutí č. 160 ze dne 28. listopadu 1995 o oblasti působnosti čl. 71 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o nároku na dávky v nezaměstnanosti pro jiné než příhraniční pracovníky, kteří v průběhu svého posledního zaměstnání bydleli na území jiného členského státu, než je příslušný členský stát (Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 31)."

Článek 3

Znění rozhodnutí č. 160 v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. prosince 1996 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 22. listopadu 1996.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

H. Hafstein

[1] Úř. věst. L 186, 25.7.1996, s. 76.

[2] Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 31.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU