196/2024 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 196 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. června 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2025 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

ZÁKON
ze dne 19. června 2024,
kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků


Čl. I

        Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 se odstavec  3 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

        2. V § 2 odst. 3 se za slovo „úkolů“ vkládají slova „územního samosprávného celku při výkonu veřejné moci a dalších úkolů“, slovo „zvláštních“ se zrušuje a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Správními činnostmi nejsou pomocné, servisní nebo manuální práce ani práce, které výkon těchto prací řídí.“.

        3. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li zvláštní zákon, že jmenování provede rada územního samosprávného celku“.

        4. V § 4 odstavec  1 zní:

                „(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která

a)   je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, popřípadě fyzická osoba, která je cizincem a má v České republice povolen trvalý pobyt4),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna obecního zřízení
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU