195/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 195 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 24. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2024,
kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb., k provedení § 35 odst. 2, § 75 odst. 1 a § 116 odst. 5 a 6 tohoto zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb., vyhlášky č. 391/2011 Sb., vyhlášky č. 389/2013 Sb., vyhlášky č. 218/2016 Sb., vyhlášky č. 387/2017 Sb., vyhlášky č. 34/2022 Sb., vyhlášky č. 440/2022 Sb. a vyhlášky č. 378/2023 Sb., se mění takto:

        1. V § 3 úvodní části ustanovení se za slovo „poradenství“ vkládají slova „podle § 37 odst. 2 zákona o sociálních službách“.

        2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

                „(2) V základním sociálním poradenství při poskytování sociálních služeb osobní asistence, pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a v denních stacionářích mohou být poskytovány rovněž činnosti poskytující podporu pečujícím osobám a činnosti, které spočívají v nácviku dovedností pečujících osob pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU