193/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 193 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. června 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
193

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení vlády č. 235/2016 Sb., nařízení vlády č. 351/2016 Sb., nařízení vlády č. 27/2018 Sb. a nařízení vlády č. 277/2020 Sb., se mění takto:

          1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

________________
„2)
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

          2. V § 4 odst. 3 se za slovo „se“ vkládají slova „ , s výjimkou § 7a,“.

          3. V poznámce pod čarou č. 6 se slova „pomocných rostlinných přípravcích“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantech“.

          4. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „jako je digestát“ nahrazují slovy „mimo masokostní moučku“.

          5. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a masokostní moučka“.

          6. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

________________
„8)
§ 67 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.“.

          7. V § 5 odst. 3 se slova „ , je díl půdního bloku nacházející se“ nahrazují slovy „a díl půdního bloku, jímž prochází hranice zranitelné oblasti, se nachází“ a slovo „považován“ se nahrazuje slovy „ , je tento díl půdního bloku považován“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU