190/2024 Sb.Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy

Částka: 190 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 20. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2024
o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 267 odst. 5, § 268 odst. 3, § 270 odst. 3, § 271 odst. 4 a § 273 odst. 3 zákona:ČÁST PRVNÍ

OBECNÉ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tato vyhláška stanoví

a)   způsob a podmínky informování účastníků řízení podle části šesté zákona a dotčených osob při vydávání opatření obecné povahy podle zákona,

b)   podrobnosti provozu a datového rozhraní portálu stavebníka,

c)   údaje, které se vkládají do evidence stavebních postupů,

d)   způsob zaznamenávání úkonů a vkládání písemností do evidence stavebních postupů, včetně přípustných formátů,

e)   metadata náležející k úkonu nebo dokumentu,

f)    dobu uchování údajů v evidenci stavebních postupů,

g)   podrobnosti formy a způsobu vkládání projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací,

h)   vedení a datovou strukturu evidence elektronických dokumentací,

i)    datovou strukturu evidence elektronických dokumentací,

j)    požadované formáty projektové dokumentace,

k)   dobu uchovávání údajů v evidenci elektronických dokumentací a datové rozhraní pro přístup do ní,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - INFORMOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A DOTČENÝCH OSOB
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - PORTÁL STAVEBNÍKA
§ 3 - Podrobnosti provozu a datového rozhraní portálu
§ 4 - Digitální úkony
ČÁST ČTVRTÁ - EVIDENCE STAVEBNÍCH POSTUPŮ
§ 5 - Údaje evidence stavebních postupů
§ 6 - Způsob zaznamenávání úkonů a vkládání dokumentů do evidence stavebních postupů
ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTACÍ
§ 7 - Podrobnosti formy a způsobu vkládání projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací
§ 8 - Požadované formáty elektronické dokumentace
ČÁST ŠESTÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉM IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA STAVBY
§ 9 - Členění staveb a zařízení
§ 10 - Zapisované údaje o stavbách a zařízeních
§ 11 - Přidělování identifikačního čísla stavby nebo zařízení
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12 - Doba uchování údajů a dokumentů v informačních systémech stavební správy
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 13  
Příloha č. 1 - Údaje o žádosti o předběžnou informaci dotčeného orgánu
Příloha č. 2 - Údaje o žádosti o vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu
Příloha č. 3 - Přípustné formáty dokumentů vkládaných do evidence stavebních postupů
Příloha č. 4 - Požadované formáty elektronické dokumentace a jejich součástí vkládané do evidence elektronických dokumentací
Příloha č. 5 - Údaje o stavbách a zařízeních
Příloha č. 6 - Seznam hodnot pro vybrané údaje staveb a zařízení
Zavřít
MENU