179/2024 Sb.Zákon o hromadném občanském řízení soudním

Částka: 179 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. června 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

ZÁKON
ze dne 29. května 2024
o hromadném občanském řízení soudním        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍHlava I

Základní ustanovení


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze v jednom občanském soudním řízení projednat a rozhodnout spory týkající se práv nebo oprávněných zájmů více osob (dále jen „hromadné řízení“), postup v tomto řízení a výkon rozhodnutí vydaného v tomto řízení.

        (2) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1).


§ 2

Vymezení některých základních pojmů

        (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   hromadnou žalobou návrh na zahájení hromadného řízení, kterým se žalobce domáhá splnění povinnosti nebo určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není,

b)   podobným skutkovým a právním základem rozhodné skutečnosti, které jsou stejné nebo které jsou podobné do té míry, že je účelné, aby práva nebo oprávněné zájmy založené na těchto rozhodných skutečnostech byly projednány a rozhodnuty v hromadném řízení,

c)   skupinou více osob, které jsou tvrzenými nositeli práv nebo oprávněných zájmů založených na podobném skutkovém a právním základu,

d)   zúčastněným členem skupiny člen skupiny, který se do hromadného řízení stanoveným způsobem přihlásil,

e)   předpokladem členství ve skupině vymezení podobného skutkového a právního základu uplatňovaných práv nebo oprávněných zájmů skupiny,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
Hlava I - Základní ustanovení
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých základních pojmů
§ 3 - Použití občanského soudního řádu
Hlava II - Pravomoc a příslušnost soudu
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Hlava III - Subjekty hromadného řízení
Díl 1 - Účastníci hromadného řízení
§ 7 - Vymezení účastníků
§ 8 - Žalobce
§ 9 - Postavení žalobce v hromadném řízení
Díl 2 - Zvláštní subjekty hromadného řízení
Oddíl 1 - Zúčastněný člen skupiny
§ 10 - Postavení zúčastněného člena skupiny
§ 11 - Procesní práva zúčastněného člena skupiny
Oddíl 2 - Správní orgán a subjekt mimosoudního řešení sporů
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - HROMADNÉ ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
Hlava I - Hromadná žaloba a její přípustnost
§ 13 - Náležitosti hromadné žaloby
§ 14 - Zastoupení
§ 15 - Podmínky přípustnosti hromadné žaloby
§ 16 - Posouzení přípustnosti hromadné žaloby
§ 17 - Zastavení hromadného řízení
§ 18 - Usnesení o přípustnosti hromadné žaloby
§ 19 - Doručení usnesení
§ 20 - Opravné prostředky
Hlava II - Hromadné řízení ve věci samé
Díl 1 - Zahájení a další vedení hromadného řízení ve věci samé
§ 21  
§ 22 - Oznámení o zahájení hromadného řízení ve věci samé
§ 23  
§ 24  
Díl 2 - Vztah hromadného řízení k jiným řízením
Oddíl 1 - Vztah k jinému hromadnému řízení
§ 25 - Mnohost hromadných řízení
§ 26 - Spojení hromadných řízení
§ 27 - Změna hromadného řízení
Oddíl 2 - Vztah k individuálnímu řízení
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Díl 3 - Členství ve skupině
§ 31 - Přihláška
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Vady přihlášky
§ 35 - Přihláška nad rámec předmětu hromadného řízení
§ 36 - Zpětvzetí přihlášky
§ 37 - Účinky přihlášení
§ 38 - Seznam zúčastněných členů skupiny
§ 39 - Minimální počet zúčastněných členů skupiny
§ 40 - Spor o členství ve skupině
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Převod nebo přechod práva člena skupiny
Díl 4 - Postup v hromadném řízení ve věci samé
§ 44 - Plán hromadného řízení
§ 45 - Postup soudu v hromadném řízení
§ 46  
§ 47 - Právo zúčastněného člena skupiny vyjádřit se
§ 48  
Hlava III - Úkony účastníků ve věci samé
Díl 1 - Smír
§ 49 - Základní ustanovení
§ 50 - Námitka proti návrhu smíru
§ 51 - Projednání návrhu smíru a jeho posouzení
§ 52  
§ 53 - Usnesení o schválení smíru a jeho uveřejnění
§ 54 - Účinky schváleného smíru
Díl 2 - Změna hromadné žaloby
§ 55  
Díl 3 - Zpětvzetí hromadné žaloby
§ 56  
Hlava IV - Přehled zdrojů peněžních prostředků
§ 57  
§ 58  
§ 59  
Hlava V - Předložení důkazních prostředků
§ 60 - Povinnost předložit důkazní prostředky
Hlava VI - Náklady hromadného řízení a odměna žalobce
Díl 1 - Náklady hromadného řízení a jejich náhrada
§ 61  
§ 62  
§ 63  
Díl 2 - Odměna žalobce
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
Hlava VII - Rozhodnutí v hromadném řízení
§ 68 - Rozhodnutí, kterým se hromadné řízení končí
§ 69 - Uveřejnění rozhodnutí
§ 70 - Obsah rozsudku v hromadném řízení
Hlava VIII - Společná ustanovení
§ 71 - Běh promlčecí lhůty
§ 72 - Pořádková pokuta
§ 73 - Předběžné opatření
§ 74 - Procesní nástupnictví
§ 75  
§ 76  
ČÁST TŘETÍ - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
§ 77 - Vyjádření zúčastněných členů skupiny k odvolání
§ 78 - Další opravné prostředky
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝKONU ROZHODNUTÍ A O VZTAHU K INSOLVENČNÍMU ŘÍZENÍ
Hlava I - Výkon rozhodnutí v hromadném řízení
§ 79 - Obecné ustanovení
§ 80  
Hlava II - Vztah k insolvenčnímu řízení
§ 81 - Úpadek žalovaného
§ 82 - Úpadek zúčastněného člena skupiny
ČÁST PÁTÁ - UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A REJSTŘÍK HROMADNÝCH ŘÍZENÍ
Hlava I - Uveřejňování informací
§ 83 - Uveřejňování informací soudem
§ 84 - Uveřejňování informací žalobcem
§ 85  
Hlava II - Rejstřík hromadných řízení
§ 86 - Základní ustanovení
§ 87 - Údaje a písemnosti uveřejňované v rejstříku hromadných řízení
§ 88 - Postup při uveřejňování
§ 89  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 90 - Povinnost spolupráce
§ 91 - Zmocňovací ustanovení
§ 92 - Přechodné ustanovení
§ 93 - Účinnost
Zavřít
MENU