149/2024 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Částka: 149 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 30. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
149

VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2024
o provedení některých ustanovení stavebního zákona        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 154 odst. 2, § 161 odst. 4, § 169 odst. 2, § 172 odst. 2, § 227 odst. 2 a 5, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5 zákona:ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        (1) Tato vyhláška stanoví formulář návrhu na stanovení ochranného pásma a formulář žádosti o

a)   předběžnou informaci stavebního úřadu,

b)   vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

c)   povolení stavby nebo zařízení,

d)   změnu povolení,

e)   povolení změny využití území,

f)    povolení dělení nebo scelení pozemků,

g)   vydání rámcového povolení,

h)   změnu záměru před dokončením,

i)    vydání kolaudačního rozhodnutí,

j)    povolení předčasného užívání stavby,

k)   povolení zkušebního provozu,

l)    povolení změny v užívání stavby,

m)  povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav a

n)   dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav.

        (2) Tato vyhláška dále upravuje

a)   obsahové náležitosti štítku,

b)   vzor průkazu zaměstnance stavebního úřadu pověřeného výkonem kontroly ve věcech stavebního řádu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ A NÁVRHŮ
Hlava I - Žádosti o úkony před zahájením řízení
§ 2 - Žádost o předběžnou informaci stavebního úřadu
§ 3 - Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
Hlava II - Žádosti o povolení záměru
§ 4 - Žádost o povolení stavby nebo zařízení
§ 5 - Žádost o změnu povolení
§ 6 - Žádost o povolení změny využití území
§ 7 - Žádost o povolení dělení nebo scelení pozemků
§ 8 - Žádost o vydání rámcového povolení
§ 9 - Žádost o změnu záměru před dokončením
Hlava III - Návrh na stanovení ochranného pásma
§ 10  
Hlava IV - Žádosti o užívání stavby
§ 11 - Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
§ 12 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby
§ 13 - Žádost o povolení zkušebního provozu
§ 14 - Žádost o povolení změny v užívání stavby
Hlava V - Žádost o povolení odstranění a o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav
§ 15 - Žádost o povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav
§ 16 - Žádost o dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav
ČÁST TŘETÍ - ŠTÍTEK
§ 17 - Obsahové náležitosti štítku
ČÁST ČTVRTÁ - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
§ 18 - Vzor průkazu zaměstnance stavebního úřadu pověřeného výkonem kontroly ve věcech stavebního řádu
§ 19 - Rozsah kontrolní prohlídky
ČÁST PÁTÁ - AUTORIZOVANÍ INSPEKTOŘI
§ 20 - Koordinační orgán
§ 21 - Zkouška
§ 22  
§ 23 - Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora
§ 24 - Vedení evidence
ČÁST ŠESTÁ - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE
§ 25 - Rozsah a obsah systému
§ 26 - Obsahové náležitosti oznámení výskytu události
§ 27 - Obsahové náležitosti výsledku šetření příčin události
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Příloha č. 1 - ŽÁDOST O PŘEDBĚŽNOU INFORMACI STAVEBNÍHO ÚŘADU
Příloha č. 2 - ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ NEBO TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Příloha č. 3 - ŽÁDOST O POVOLENI STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ
Příloha č. 4 - ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
Příloha č. 5 - ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Příloha č. 6 - ŽÁDOST O POVOLENÍ DĚLENÍ NEBO SCELENÍ POZEMKŮ
Příloha č. 7 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ RÁMCOVÉHO POVOLENÍ
Příloha č. 8 - ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM
Příloha č. 9 - NÁVRH NA STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA
Příloha č. 10 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ
Příloha č. 11 - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVANÍ STAVBY
Příloha č. 12 - ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
Příloha č. 13 - ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
Příloha č. 14 - ŽÁDOST O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Příloha č. 15 - ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Příloha č. 16 - VZOR PRŮKAZU ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO ÚŘADU POVĚŘENÉHO VÝKONEM KONTROLY VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
Příloha č. 17 - PROTOKOL o průběhu zkoušky pro výkon činnosti autorizovaného inspektora podle § 277 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 18 - Obsahové náležitosti oznámení výskytu události
Zavřít
MENU