146/2024 Sb.Vyhláška o požadavcích na výstavbu

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 31. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
146

VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2024
o požadavcích na výstavbu        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 152 odst. 1 zákona:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobné

a)   požadavky na vymezování pozemků,

b)   požadavky na umisťování staveb a

c)   technické požadavky na stavby.


§ 2

        (1) Požadavky obsažené v částech druhé až čtvrté se použijí pro všechny druhy staveb a zařízení, není-li v části páté uvedeno jinak.

        (2) Slouží-li části stavby rozdílným účelům, posuzují se tyto části samostatně.


Základní pojmy

§ 3

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   bytem s univerzálním standardem byt, jehož uspořádání zohledňuje potřeby osob používajících kompenzační pomůcky k chůzi, ve kterém univerzální standard splňují všechny místnosti,

b)   obytným prostorem obytná místnost, nebo část obytné místnosti, jejíž minimální plocha je 8 m2, která splňuje požadavky na bydlení, a kde se předpokládá převažující pobyt osob,

c)   pobytovým prostorem pobytová místnost, nebo část pobytové místnosti, která svými dispozicemi splňuje předpoklady k tomu, aby se v ní mohly zdržovat osoby,

d)   ubytovací jednotkou

    1.
jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny, nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Základní pojmy
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ
§ 7 - Parkovací stání
§ 8 - Hospodaření se srážkovými vodami
§ 9 - Veřejné prostranství
§ 10 - Pozemek stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB
§ 11 - Umisťování stavby s ohledem na stavební čáru a na hranici pozemku
§ 12 - Technická infrastruktura
§ 13 - Oplocení nebo jiné ohrazení pozemku
§ 14 - Staveniště
§ 15 - Reklamní zařízení
ČÁST ČTVRTÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY
HLAVA I - Technické požadavky na stavby
Díl 1 - Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby
§ 16 - Mechanická odolnost a stabilita
§ 17 - Zakládání stavby
§ 18  
Díl 2 - Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí
§ 19 - Větrání
§ 20 - Osvětlení, proslunění a stínění
§ 21 - Ochrana proti hluku a vibracím
§ 22 - Tepelná ochrana budov
§ 23 - Uvolňování nebezpečných látek do vody nebo půdy
§ 24 - Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení
§ 25 - Komunální odpad
Díl 3 - Požadavky na bezpečnost a přístupnost
§ 26 - Ochrana před bleskem
§ 27 - Ochrana před spadem ledu, sněhu a stékáním vody
§ 28 - Ochrana před povodněmi a vydatnými srážkami
§ 29 - Přístupnost
§ 30 - Hygienické zařízení a šatna
§ 31 - Schodiště a šikmá rampa
§ 32 - Výtah a zdvihací plošina
§ 33 - Výtahová, větrací a shozová šachta
§ 34 - Ochrana proti pádu
§ 35 - Protiskluznost
§ 36 - Bezpečnost při údržbě stavby
HLAVA II - Požadavky na vnitřní a vnější prostory
§ 37 - Plochy
§ 38 - Výšky
§ 39 - Šířky, jiné rozměry a vnitřní komunikace budov
HLAVA III - Požadavky na technické zařízení stavby
§ 40 - Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod
§ 41 - Kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace
§ 42 - Žumpa
§ 43 - Silnoproudý rozvod a rozvod elektronických komunikací
§ 44 - Záložní zdroj elektrické energie
§ 45 - Plynovodní přípojka
§ 46 - Vzduchotechnické zařízení
§ 47 - Teplovodní přípojka a rozvod tepelné energie
§ 48 - Spalinová cesta
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA NĚKTERÉ STAVBY
HLAVA I - Stavba pro bydlení a byty
§ 49  
HLAVA II - Stavba ubytovacího zařízení
§ 50  
HLAVA III - Stavba pro sociální služby
§ 51  
HLAVA IV - Stavba pro výchovu a vzdělávání a stavba pro sport
Díl 1 - Stavba pro výchovu a vzdělávání
§ 52  
Díl 2 - Stavba pro sport
§ 53  
§ 54 - Krytá stavba pro zimní sporty
Díl 3 - Umělé koupaliště a sauna
§ 55 - Obecné požadavky
§ 56 - Zvláštní požadavky
HLAVA V - Stavba pro obchod
§ 57  
HLAVA VI - Garáž, servis a opravna motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot, infrastruktura pro alternativní paliva
§ 58 - Garáž
§ 59 - Servis a opravna motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot
§ 60 - Infrastruktura pro alternativní paliva
§ 61 - Vybavení stavby dobíjecím bodem
§ 62 - Přístupnost čerpací stanice a veřejně přístupného dobíjecího bodu
HLAVA VII - Vodní dílo
Díl 1 - Požadavky na vodní dílo
§ 63 - Základní požadavky na vodní dílo
§ 64 - Technické požadavky na vodní dílo
§ 65  
§ 66  
Díl 2 - Vodovod
§ 67  
Díl 3 - Stoková síť a čistírna odpadních vod
§ 68  
Díl 4 - Stavební konstrukce vodního díla
§ 69 - Přehrada a hráz
§ 70 - Vodní nádrž a zdrž
§ 71 - Jez
§ 72 - Stavba, kterou se zřizují, upravují nebo mění koryta vodních toků
§ 73 - Stavba na ochranu před povodněmi
§ 74 - Stavba k vodohospodářským melioracím
§ 75 - Stavba zřizovaná k plavebním účelům v korytě vodního toku nebo na jeho březích
§ 76 - Stavba k využití vodní energie a energetického potenciálu
§ 77 - Stavba odkaliště
§ 78 - Stavba sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
§ 79 - Studna
§ 80 - Jiná stavba vyžadující povolení k nakládání s vodami
HLAVA VIII - Stavba pro plnění funkce lesa
§ 81  
§ 82 - Požadavky na stavbu lesní cesty a stavbu na ostatních trasách pro lesní dopravu
§ 83 - Požadavky na stavbu pro úpravu vodního režimu lesních půd
§ 84 - Hrazení bystřin a strží
HLAVA IX - Sklad pyrotechnických výrobků
§ 85 - Stavebně technické požadavky na sklad
§ 86 - Bezpečnostní vzdálenost a ochrana před vnějšími vlivy
HLAVA X - Prostor pro přechovávání zbraní a střeliva a muniční skladiště
§ 87  
§ 88 - Ochranný val a ochranná stěna
§ 89 - Stavba určená k nakládání s výbušninami
HLAVA XI - Stavba pro zemědělství
§ 90  
ČÁST ŠESTÁ - VELKÁ SÍDLA
§ 91 - Požadavky na stavby velkých sídel
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 92  
§ 93 - Odchylka a jiné technické řešení
§ 94  
§ 95 - Výjimky
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 96  
Příloha č. 1 - PARKOVACÍ A VYHRAZENÁ STÁNÍ
Příloha č. 2 - VĚTRÁNÍ
Příloha č. 3 - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ A ŠATNA
Příloha č. 4 - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÁ RAMPA
Příloha č. 5 - PROTISKLUZNOST
Příloha č. 6 - UMĚLÉ KOUPALIŠTĚ A SAUNA
Příloha č. 7 - INFRASTRUKTURA PRO AUTERNATIVNÍ PAUIVA
Příloha č. 8 - VODNÍ DÍLO
Příloha č. 9 - STAVBA PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Příloha č. 10 - BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI PRO SKLAD PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ ZAŘAZENÝCH DO PODTŘÍDY 1.1 PODLE DOHODY O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR)17)
Příloha č. 11 - PROSTOR PRO PŘECHOVÁVÁNÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNIČNÍ SKLADIŠTĚ
Příloha č. 12 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY URČENÉ K NAKLÁDÁNÍ S VÝBUŠNINAMI
Příloha č. 13 - STAVBA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
Příloha č. 14 - SEZNAM ČSN K JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM VYHLÁŠKY
Zavřít
MENU