138/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. května 2024 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

359/2020 Sb.;

Výchozí předpisy

458/2000 Sb. - podle § 98a odst. 1 písm. a);

CZ-NACE

35; 71;

Normy

ISO 14001-7; ISO 50001-1; ISO 9001-7.1.5;
Původní znění předpisu
Zavřít

138

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2024,

kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb., se mění takto:

1

§ 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova a typy průběhového měření při sdílení elektřiny.

2

§ 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až j), která znějí:

c

způsoby a typy měření,

d

podmínky odběru bez měřicího zařízení,

e

údaje z měření a rozsah a podmínky přístupu k údajům z měření,

f

předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání,

g

technické a další podmínky měření,

h

minimální funkční a technické požadavky na měřicí zařízení,

i

postup a podmínky instalace inteligentního měření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2),

j

požadavky na kybernetickou bezpečnost měřicích zařízení,

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena k) až m).

3

§ 4 odst. 1 se slova jiným než zrušují.

4

§ 4 odst. 4 písm. c) a v § 6 odst. 1 písm. c) se slovo měsíc nahrazuje slovy kalendářní den.

5

§ 5 odst. 1 písm. d) se slova může být průběhové nahrazují slovy může zaznamenávat průběh odběru elektřiny a na konci textu písmene se doplňují slova ; platí, že měření typu C kategorie C4 je neprůběhové.

6

§ 5 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 5 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 5 odst. 5 větě první se za slovo měřením vkládají slova typu C.

7

§ 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova kategorie C2 nahrazují textem C2.

8

§ 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d

u odběrného místa, jehož předávací místo je přiřazené do skupiny sdílení.

9

§ 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e

u odběrného místa s vícetarifovým měřením,

f

u odběrného místa s odběrem elektřiny z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV s přímým měřením, kde dochází k instalaci nového či výměně stávajícího elektroměru.

10

§ 5 odstavec 3 zní:

( 3 ) Není-li technicky možné nebo ek onomicky únosné elektřinu podle odstavce 2 písm. b ), c ) nebo d) měřit měřením typu C kategorie C1 nebo C2, použije se měření typu C kategorie C3 nebo měření typu B bez nutnosti provádět průběžný záznam střední hodnoty jalového výkonu za měřicí interval.

11

§ 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta Není-li technicky možné nebo ekonomicky únosné elektřinu podle odstavce 2 písm. e) nebo f) měřit měřením typu C kategorie C1 nebo C2, musí být měřena alespoň měřením typu C kategorie C3 nebo C4..

12

§ 5 odst. 4 písm. b) se za slova výrobna elektřiny vkládají slova nebo jehož předávací místo není přiřazené do skupiny sdílení.

13

§ 5 odst. 5 se slova č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, nahrazují slovy o podporovaných zdrojích energie5).

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

5

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14

§ 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Měřením typu C kategorie C1 nebo C2 může být měřena elektřina u odběrného místa s vícetarifovým měřením s odběrem elektřiny z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV s přímým měřením.

15

§ 5 se odstavec 6 zrušuje.

16

§ 6 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 2 a v § 10 odst. 3 se za slovo měření vkládají slova typu C.

17

§ 6 odst. 3 se za slovo měřením vkládají slova typu C a slova kategorie C2 se nahrazují textem C2.

18

§ 7 odst. 3 písm. b) se slova zákazníkem nebo výrobcem elektřiny nahrazují slovy dotčeným účastníkem trhu s elektřinou a za slova distribuční soustavy se vkládají slova způsobem určeným provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

19

§ 8 odst. 1 se slovo dvakrát nahrazuje slovy po dobu 3 měsíců následujících, slovo vyhodnocení se nahrazuje slovem zúčtování, slova soustavě a se nahrazují slovem soustavě, a za slova výrobny elektřiny se vkládají slova a odběrných míst, jejichž předávací místo je přiřazené do skupiny sdílení.

20

§ 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pro stanovení náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny u měření typu C kategorie C1, C2 nebo C3 se použije postup podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

21

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

§ 12a

Podmínky instalace měřicího zařízení při sdílení elektřiny na žádost

(1) Podmínkou instalace měřicího zařízení s průběhovým měřením podle § 49 odst. 8 energetického zákona je podání žádosti o instalaci měřicího zařízení provozovateli distribuční soustavy.

(2) Žadatel o instalaci měřicího zařízení s průběhovým měřením dokládá, že hodlá využít právo na sdílení elektřiny, dokladem o tom, že podal žádost o registraci přiřazení předávacího místa, ve kterém požaduje instalaci měřicího zařízení s průběhovým měřením, do skupiny sdílení. Doklad o podání žádosti o registraci přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení je možné nahradit sdělením správce skupiny poskytnutým provozovateli distribuční soustavy o tom, že žadatel podal žádost o registraci přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení.

22

§ 13 odst. 2 se slova a pro vyhodnocení odchylek nahrazují slovy , zúčtování odchylek a zohlednění sdílené elektřiny.

23

§ 13 odst. 3 písm. a) bodech 1 a 2 se za slovo odchylek vkládají slova a zohlednění sdílené elektřiny a za slovo trhu se vkládají slova a datovému centru.

24

§ 13 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova za vyhodnocovací interval zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova za vyhodnocovací interval.

25

§ 16 odst. 1 a v § 19 odst. 1 se slovo změřených nahrazuje slovem naměřených.

26

§ 17 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Stanoví-li cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro odběr elektřiny ze sítí velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny měsíční cenu za rezervovaný příkon předávacího místa a měsíční cenu za maximální odebraný výkon namísto ceny za rezervovanou kapacitu, použijí se pro výpočet náhrady podle odstavce 3 písm. b) bodu 2 tyto měsíční ceny a pravidla stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Je-li stanoveno více měsíčních cen za rezervovaný příkon předávacího místa a maximální odebraný výkon, použije se pro výpočet náhrady podle věty první vyšší z plateb určených ze součtu plateb z ceny za rezervovaný příkon a ceny za maximální odebraný výkon z jednotlivých variant cen podle pravidel stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

(6) Je-li předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení, přičemž elektřina je sdílena bez využití distribuční soustavy, a jedná-li se o neoprávněný odběr elektřiny podle § 51 odst. 1 písm. a), b) nebo g) energetického zákona, použije se pro stanovení výše náhrady za neoprávněně odebranou elektřinu podle odstavce 3 množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle § 16 odst. 1 se zohledněním sdílené elektřiny.

(7) Je-li předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení, přičemž elektřina je sdílena s využitím distribuční soustavy, a jedná-li se o neoprávněný odběr elektřiny podle § 51 odst. 1 písm. a), b) nebo g) energetického zákona, použije se pro stanovení výše náhrady za neoprávněně odebranou elektřinu podle odstavce 3 v části

a

ceny za silovou elektřinu a daně z přidané hodnoty a daně podle jiného právního předpisu4) množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle § 16 odst. 1 se zohledněním sdílené elektřiny,

b

ceny za službu distribuční soustavy množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle § 16 odst. 1 bez zohlednění sdílené elektřiny.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.

27

§ 17 odst. 8 se slova odstavce 3 nahrazují slovy odstavců 3 až 7.

28

§ 18 odstavec 1 zní:

(1) V případě, že není smluvně zajištěna služba distribuční soustavy a nejde o neoprávněný odběr elektřiny podle § 51 energetického zákona, určí množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny provozovatel distribuční soustavy na základě naměřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněné distribuci elektřiny, a to nejvýše za 36 měsíců předcházejících zjištění neoprávněné distribuce. Pokud nejsou tyto údaje dostupné nebo zjevně neodpovídají skutečnosti, použije provozovatel distribuční soustavy podle okolností jiné údaje, zejména údaje o spotřebě elektřiny téhož odběratele v odběrném místě z doby před neoprávněnou distribucí elektřiny.

29

§ 18 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

(2) Náhrada za neoprávněně distribuovanou elektřinu se stanoví na základě množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny zjištěné podle odstavce 1 oceněného cenou za službu distribuční soustavy v rozsahu podle energetického zákona, kde

a

v síti nízkého napětí se použije distribuční sazba a jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem sjednaná v poslední známé smlouvě sjednané pro dané odběrné místo nebo výrobnu elektřiny nebo distribuční soustavu, jejímž předmětem bylo zajištění služby distribuční soustavy před vznikem neoprávněné distribuce,

b

v sítích velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se použije cena za měsíční rezervovanou kapacitu vztažená ke zjištěné hodnotě maximálního odebraného čtvrthodinového elektrického výkonu za dobu trvání neoprávněné distribuce a cena použití sítě za odebranou elektřinu; není-li možné hodnotu maximálního odebraného čtvrthodinového elektrického výkonu zjistit, pak se použije jednosložková cena za službu sítí příslušného provozovatele distribuční soustavy,

c

za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů se použije částka 495 Kč/MWh,

d

se použije daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

(3) Stanoví-li cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro odběr elektřiny ze sítí velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí v době zjištění neoprávněné distribuce elektřiny měsíční cenu za rezervovaný příkon předávacího místa a měsíční cenu za maximální odebraný výkon namísto ceny za rezervovanou kapacitu, použijí se pro výpočet náhrady podle odstavce 2 písm. b) tyto měsíční ceny a pravidla stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Je-li stanoveno více měsíčních cen za rezervovaný příkon předávacího místa a maximální odebraný výkon, použije se pro výpočet náhrady podle věty první vyšší z plateb určených ze součtu plateb z ceny za rezervovaný příkon a ceny za maximální odebraný výkon z jednotlivých variant cen podle pravidel stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

(4) Je-li předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení, použije se pro stanovení výše náhrady za neoprávněně distribuovanou elektřinu podle odstavce 2

a

množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny zjištěné podle odstavce 1 bez zohlednění sdílené elektřiny, je-li elektřina sdílena s využitím distribuční soustavy, nebo

b

množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny zjištěné podle odstavce 1 se zohledněním sdílené elektřiny, je-li elektřina sdílena bez využití distribuční soustavy.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.

30

Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 359/2020 Sb.

Postup pro stanovení náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny u měření typu C kategorie C1, C2 nebo C3

Část A

Postup pro stanovení náhradních údajů o odběru elektřiny v odběrném místě s měřením typu C kategorie C1, C2 nebo C3, ve kterém není připojena výrobna elektřiny, pro den výpadku měření elektřiny x:

1

Vychází se z naměřených čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny za období Tx, které zahrnuje 30 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x v případě výpadku v období od 1. června do 15. září, jinak 150 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x. Nejsou-li dostupné naměřené čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny za celé období podle věty první, zahrnuje období Txvšechny dny přede dnem výpadku měření elektřiny x, za které jsou dostupné údaje, nejméně však 7 po sobě jdoucích dnů, jinak stanoví náhradní čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny v odběrném místě pro den výpadku měření elektřiny x provozovatel distribuční soustavy odhadem.

2

Stanoví se výchozí náhradní čtvrthodinový diagram odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x jako průměrný diagram z naměřených údajů o odběru elektřiny v odběrném místě v období Tx podle vztahu:

kde je

PODBx,čh výchozí náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,

xt1 index dne v období Tx, který je časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny xsvátek, označuje se jako neděle,

xt2 index dne v období Tx, který je odlišný ode dne s indexem xt1, je po dni s indexem xt1časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny xsvátek, označuje se jako neděle,

ODBxt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,

ODBxt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh.

Není-li v období Tx den s indexem xt2, stanoví se náhradní čtvrthodinový diagram odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x podle vztahu:

3

Stanoví se souhrnné údaje o odběru elektřiny pro jednotlivé dny d v období Tx z naměřených čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny podle vztahu:

kde je

ODBd souhrnný údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx,

ODBd,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh.

4

Pro jednotlivé dny d v období Tx a pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné údaje o odběru elektřiny z přepočteného typového diagramu přiřazeného k odběrnému místu podle vztahu:

kde je

DYPd souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx,

DYPx souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x,

relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh,

relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh.

Souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni d v období TxDYPd a ve dni výpadku měření x DYPxlze alternativně stanovit za použití součtu naměřených diagramů odběru elektřiny v alespoň 150 odběrných místech, ve kterých není připojena výrobna elektřiny, u kterých v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x nedošlo k výpadku měření elektřiny a ke kterým je přiřazena stejná třída typového diagramu jako k odběrnému místu, u něhož došlo k výpadku měření elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, podle vztahu:

kde je

naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x,

naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x.

5

Pro období Tx se stanoví parametr lineární korekce údajů o odběru elektřiny a parametr absolutní korekce údajů o odběru elektřiny podle vztahu:

kde je

kx parametr lineární korekce údajů o odběru elektřiny,

qx parametr absolutní korekce údajů o odběru elektřiny,

N počet dnů za období Tx.

6

Pro jednotlivé dny d v období Tx a pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné náhradní údaje o odběru elektřiny podle vztahu:

kde je

DYNd souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx za použití dynamické metody,

DYNx souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny za použití dynamické metody.

7

Pro den výpadku měření elektřiny xse stanoví lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny podle vztahu:

kde je

korx lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny.

8

Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny za použití dynamické metody DYNx není záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny korx roven 1.

9

Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že parametr lineární korekce údajů o odběru elektřiny kxnení záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny korx roven 1.

10

Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že přesnost souhrnných náhradních údajů o odběru elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx za použití dynamické metody DYNd je vyšší než přesnost souhrnných náhradních údajů o odběru elektřiny v jednotlivých dnech dv období Tx za použití průměrovací metody.

Nejprve se stanoví souhrnné náhradní údaje o odběru elektřiny v jednotlivých dnech v období Tx na základě průměrů naměřených údajů o odběru elektřiny ve dnech se stejným označením jako den d v období 14 dnů předcházejících dni d podle vztahu:

kde je

PRUd souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody,

dt1 index dne v období přede dnem d, který je časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,

dt2 index dne v období přede dnem d, který je odlišný ode dne s indexem dt1, je po dni s indexem dt1 časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,

ODBdt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,

ODBdt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh.

Není-li v období přede dnem d den s indexem dt2, stanoví se souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni dv období Tx za použití průměrovací metody PRUdpodle vztahu:

Není-li v období přede dnem d ani den s indexem dt1, souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Txza použití průměrovací metody PRUd se nestanoví.

Nelze-li stanovit souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni dv období Tx za použití průměrovací metody PRUdalespoň pro 7 dnů d v období Tx, splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se nekontroluje.

Pro kontrolu splnění okrajové podmínky se použijí všechny vypočtené hodnoty řady PRUda řady DYNd a vyhodnotí se jejich průměrné odchylky od souhrnných údajů o odběru elektřiny v jednotlivých dnech dv období Tx. Je-li průměrná absolutní odchylka řady PRUdnižší než řady DYNd, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny korxroven 1.

11

Pro den výpadku měření elektřiny xse stanoví výsledné náhradní čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny podle vztahu:

kde je

VODBx,čh výsledný náhradní údaj o odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh.

12

Nedochází-li ve dni výpadku měření elektřiny x k výpadku měření elektřiny ve všech čtvrthodinách, ale část naměřených čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny je dostupná, použijí se výsledné náhradní údaje o odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VODBx,čh pouze ve čtvrthodinách s výpadkem měřením elektřiny. Naměřené čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny nejsou dotčeny.

Část B

Postup pro stanovení náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny v odběrném místě s měřením typu C kategorie C1, C2 nebo C3, ve kterém je připojena výrobna, pro den výpadku měření elektřiny x:

1

Vychází se z naměřených čtvrthodinových údajů o odběru a dodávce elektřiny za období Tx, které zahrnuje 30 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x v případě výpadku v období od 1. června do 15. září, jinak 150 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x. Nejsou-li dostupné naměřené čtvrthodinové údaje o odběru a dodávce elektřiny za celé období podle věty první, zahrnuje období Txvšechny dny přede dnem výpadku měření elektřiny x, za které jsou dostupné údaje, nejméně však 7 po sobě jdoucích dnů, jinak stanoví náhradní čtvrthodinové údaje o odběru a dodávce elektřiny v odběrném místě pro den výpadku měření elektřiny x provozovatel distribuční soustavy odhadem.

2

Stanoví se výchozí náhradní čtvrthodinové diagramy odběru a dodávky elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x jako průměrné diagramy z naměřených údajů o odběru a dodávce elektřiny v odběrném místě v období Txpodle vztahu:

kde

PODBx,čh výchozí náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,

PDODx,čh výchozí náhradní údaj o dodávce elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,

xt1 index dne v období Tx, který je časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny xsvátek, označuje se jako neděle,

xt2 index dne v období Tx, který je odlišný ode dne s indexem xt1, je po dni s indexem xt1časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,

ODBxt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,

ODBxt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh,

DODxt1,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,

DODxt2,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh.

Není-li v období Tx den s indexem xt2, stanoví se náhradní čtvrthodinové diagramy odběru a dodávky elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x podle vztahu:

3

Podle bodu 4) až 17) se postupuje pouze v případě odběrného místa, ve kterém je připojena výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření.

4

Stanoví se čtvrthodinový diagram výroby elektřiny pro období Tx a předchozích 14 dnů podle vztahu:

kde je

VYRd,čh údaj o výrobě elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh,

Pinst celkový instalovaný výkon výrobny elektřiny,

RFVd,čh reprezentativní údaj o výrobě elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh, stanovený provozovatelem distribuční soustavy na základě naměřených čtvrthodinových údajů o výrobě elektřiny u vybrané sestavy vzorků výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření.

Dále se stanoví čtvrthodinový diagram výroby elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x podle vztahu:

kde

VYRx,čh údaj o výrobě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,

RFVx,čh reprezentativní údaj o výrobě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh, stanovený provozovatelem distribuční soustavy na základě naměřených čtvrthodinových údajů o výrobě elektřiny u vybrané sestavy vzorků výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření.

5

Stanoví se čtvrthodinový diagram spotřeby elektřiny pro období Tx a předchozích 14 dnů podle vztahu:

kde je

SPOd,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh,

ODBd,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh,

DODd,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh.

6

Pro jednotlivé dny d v období Tx se stanoví souhrnné údaje o spotřebě elektřiny ze stanoveného čtvrthodinového diagramu spotřeby elektřiny podle vztahu:

kde je

SPOd souhrnný údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx.

7

Stanoví se výchozí náhradní čtvrthodinový diagram spotřeby elektřiny pro den výpadku měření elektřiny xjako průměrný diagram z údajů o spotřebě elektřiny v odběrném místě v období Tx podle vztahu:

kde je

PSPOx,čh výchozí náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,

xt1 index dne v období Tx, který je časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny xsvátek, označuje se jako neděle,

xt2 index dne v období Tx, který je odlišný ode dne s indexem xt1, je po dni s indexem xt1časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,

SPOxt1,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,

SPOxt2,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh.

Není-li v období Tx den s indexem xt2, stanoví se náhradní čtvrthodinový diagram spotřeby elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x podle vztahu:

8

Pro jednotlivé dny d v období Tx a pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné údaje o odběru elektřiny z přepočteného typového diagramu přiřazeného k odběrnému místu podle vztahu:

kde je

DYPd souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni v období Tx,

DYPx souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x,

relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh.

relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh.

Souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni v období TxDYPd a ve dni výpadku měření elektřiny x DYPxlze alternativně stanovit za použití součtu naměřených diagramů odběru elektřiny v alespoň 150 odběrných místech, ve kterých není připojena výrobna elektřiny, u kterých v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x nedošlo k výpadku měření elektřiny a ke kterým je přiřazena stejná třída typového diagramu jako k odběrnému místu, u něhož došlo k výpadku měření elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, podle vztahu:

kde je

naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x,

naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x.

9

Pro období Tx se stanoví parametr lineární korekce údajů o spotřebě elektřiny a parametr absolutní korekce údajů o spotřebě elektřiny podle vztahu:

kde je

kx parametr lineární korekce údajů o spotřebě elektřiny,

qx parametr absolutní korekce údajů o spotřebě elektřiny,

N počet dnů za období Tx.

10

Pro jednotlivé d v období Txa pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné náhradní údaje o spotřebě elektřiny podle vztahu:

kde je

DYNd souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx za použití dynamické metody,

DYNx souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny za použití dynamické metody.

11

Pro den výpadku měření elektřiny xse stanoví lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny podle vztahu:

kde je

korx lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny.

12

Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny za použití dynamické metody DYNx není záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny korx roven 1.

13

Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že parametr lineární korekce údajů o spotřebě elektřiny kxnení záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny korx roven 1.

14

Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že přesnost souhrnných náhradních údajů o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx za použití dynamické metody DYNd je vyšší než přesnost souhrnných náhradních údajů o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech dv období Tx za použití průměrovací metody.

Nejprve se stanoví souhrnné náhradní údaje o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech v období Tx na základě průměrů údajů o spotřebě elektřiny ve dnech se stejným označením jako den d v období 14 dnů předcházejících dni d podle vztahu:

kde je

PRUd souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tza použití průměrovací metody,

dt1 index dne v období přede dnem d, který je časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den svátek, označuje se jako neděle,

dt2 index dne v období přede dnem d, který je odlišný ode dne s indexem dt1, je po dni s indexem dt1 časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,

SPOdt1,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,

SPOdt2,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh.

Není-li v období přede dnem d den s indexem dt2, stanoví se souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni dv období Tx za použití průměrovací metody PRUdpodle vztahu:

Není-li v období přede dnem d ani den s indexem dt1, souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Txza použití průměrovací metody PRUd se nestanoví.

Nelze-li stanovit souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni dv období Tx za použití průměrovací metody PRUdalespoň pro 7 dnů d v období Tx, splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se nekontroluje.

Pro kontrolu splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se použijí všechny vypočtené hodnoty řady PRUd a řady DYNd a vyhodnotí se jejich průměrné odchylky od souhrnných údajů o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx. Je-li průměrná absolutní odchylka řady PRUd nižší než řady DYNd, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny korx roven 1.

15

Pro den výpadku měření elektřiny xse stanoví výsledné náhradní čtvrthodinové údaje o spotřebě elektřiny podle vztahu:

kde je

VSPOx,čh výsledný náhradní údaj o spotřebě elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh.

16

Nedochází-li ve dni výpadku měření elektřiny x k výpadku měření elektřiny ve všech čtvrthodinách, ale část stanovených čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny je dostupná, použijí se výsledné náhradní údaje o spotřebě elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VSPOx,čh pouze ve čtvrthodinách s výpadkem měření elektřiny. Stanovené čtvrthodinové údaje o spotřebě elektřiny nejsou dotčeny.

17

Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že přesnost čtvrthodinových náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny za období Tx za použití dynamické metody vyšší než přesnost čtvrthodinových náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny za období Tx za použití průměrovací metody.

Nejprve se stanoví čtvrthodinové náhradní údaje o odběru a dodávce elektřiny za období Txza použití průměrovací metody:

kde je

PODBd,čh náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody,

PDODd,čh náhradní údaj o dodávce elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody,

dt1 index dne v období přede dnem d, který je časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,

dt2 index dne v období přede dnem d, který je odlišný ode dne s indexem dt1, je po dni s indexem dt1 časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,

ODBdt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,

ODBdt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh,

DODdt1,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,

DODdt2,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh.

Není-li v období přede dnem d den s indexem dt2, stanoví se náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody PODBd,čha náhradní údaj o dodávce elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody PDODd,čhpodle vztahu:

Dále se stanoví čtvrthodinové náhradní údaje o odběru elektřiny za období Txza použití dynamické metody DODBd,čh a čtvrthodinové náhradní údaje o dodávce elektřiny za období Tx za použití dynamické metody DDODd,čh podle vztahu:

Jestliže

pak

jinak

Splnění okrajové podmínky se kontroluje nezávisle pro odběr a dodávku elektřiny podle vztahu:

Nejsou-li dostupné údaje alespoň pro 7 dnů d v období Tx, splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se nekontroluje.

18

Pro den výpadku měření elektřiny xse stanoví výsledné náhradní údaje o odběru a dodávce elektřiny.

Jde-li o odběrné místo, ve kterém je připojena výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření, a je-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o odběru elektřiny za období Tx

pak se výsledné náhradní údaje o odběru elektřiny stanoví podle vztahu:

Jestliže

pak

jinak

Není-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o odběru elektřiny za období Tx, nebylo-li splnění této okrajové podmínky kontrolováno z důvodu nedostupnosti údajů, využívá-li výrobna elektřiny jinou energii než energii slunečního záření nebo je-li v odběrném místě připojena i výrobna elektřiny využívající jinou energii než energii slunečního záření, stanoví se pro den výpadku měření elektřiny xvýsledné náhradní údaje o odběru elektřiny podle vztahu:

Jde-li o odběrné místo, ve kterém je připojena výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření, a je-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o dodávce elektřiny za období Tx

pak se výsledné náhradní údaje o dodávce elektřiny stanoví podle vztahu:

Jestliže

pak

jinak

Není-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o dodávce elektřiny za období Tx, nebylo-li splnění této okrajové podmínky kontrolováno z důvodu nedostupnosti údajů, využívá-li výrobna elektřiny jinou energii než energii slunečního záření nebo je-li v odběrném místě připojena i výrobna elektřiny využívající jinou energii než energii slunečního záření, stanoví se pro den výpadku měření elektřiny xvýsledné náhradní údaje o dodávce elektřiny podle vztahu:

19

Nedochází-li ve dni výpadku měření elektřiny x k výpadku měření elektřiny ve všech čtvrthodinách, ale část naměřených čtvrthodinových údajů o odběru nebo dodávce elektřiny je dostupná, použijí se výsledné náhradní údaje o odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VODBx,čhnebo výsledné náhradní údaje o dodávce elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VDODx,čh pouze ve čtvrthodinách s výpadkem měření elektřiny. Naměřené čtvrthodinové údaje o odběru nebo dodávce elektřiny nejsou dotčeny.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V případě měření elektřiny provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k nadřazené distribuční soustavě na napěťové hladině do 52 kV, je u měření typu B a u měření typu C kategorie C1, C2 nebo C3 v období od 1. ledna 2025 do 30. června 2025 základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů 1 měsíc.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení

a

čl. I bodu 21, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení,

b

čl. I bodů 3, 4, 20 a 30, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,

c

čl. I bodu 17, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2027, a

d

čl. I bodů 9, 11 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2032.

Ministr:

Ing. Síkela v. r.

MENU