137/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

Částka: 137 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. května 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

302/2021 Sb.;

Výchozí předpisy

218/2000 Sb. - podle § 49 odst. 6;
Původní znění předpisu
Zavřít

137

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. května 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou, se mění takto:

1

§ 1 písm. a) se za slovo agentury vkládají slova pro sportovce.

2

§ 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro trenéry a členy realizačního týmu sportovce za medailové umístění sportovce nebo sportovního týmu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games.

3

V nadpisu § 2 se za slovo agentury vkládají slova pro sportovce.

4

§ 3 odst. 2 se částka 100 000 Kč nahrazuje částkou 200 000 Kč.

5

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

§ 3a

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro trenéry a členy realizačního týmu sportovce za medailové umístění sportovce nebo sportovního týmu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games

(1) Ocenění podle § 1 písm. c) se uděluje trenérovi a členovi realizačního týmu sportovce nebo sportovního týmu, který získal medailové umístění na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games.

(2) Ocenění podle § 1 písm. c) tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění svěřeného sportovce nebo sportovního týmu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games. Hodnota celkového ocenění všech trenérů a členů realizačního týmu za jedno medailové umístění individuálního sportovce nebo sportovního týmu v počtu nejvýše 5 sportovců nesmí přesáhnout 800 000 Kč. Hodnota celkového ocenění všech trenérů a členů realizačního týmu za jedno medailové umístění sportovního týmu v počtu 6 nebo více sportovců nesmí přesáhnout 1 300 000 Kč. Konkrétní výši ocenění jednotlivých trenérů a členů realizačního týmu stanoví s přihlédnutím k jejich podílu na dosaženém medailovém umístění sportovce nebo sportovního týmu předseda Národní sportovní agentury.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

MENU