126/2024 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 126 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
126

ZÁKON
ze dne 17. dubna 2024,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Státním fondu podpory investic


Čl. I

        Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 75/2023 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odstavec  5 zní:

        „(5) Fond může založit právnickou osobu nebo nabýt podíl v právnické osobě.“.

        2. V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo zaknihované cenné papíry“.

        3. V § 1 se doplňuje odstavec  8, který zní:

        „(8) Fond může na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Českou republikou vykonávat kontrolní činnosti v oblasti dodržování podmínek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ke kterým by jinak bylo oprávněno ministerstvo. K uzavření takové veřejnoprávní smlouvy se souhlas nadřízeného správního orgánu nevyžaduje.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna stavebního zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU