119/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 119 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. června 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. dubna 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2025
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

163/2002 Sb.;

Výchozí předpisy

22/1997 Sb. - podle § 22 odst. 1 k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13;

CZ-NACE

68; 71; 72;

Normy

ISO 45001-8;

Předpisy EU

(EU) 2015/1535;
Původní znění předpisu
Zavřít

119

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. dubna 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 526/2020 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11a odst. 2, § 1213 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., se mění takto:

1

§ 2 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2

§ 2 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Na základě posuzování shody vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13 a připojí českou značku shody k výrobku; výrobce nebo dovozce nemusí připojit českou značku shody v případě posouzení shody při kusové výrobě podle § 9. Vzor české značky shody stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Označení českou značkou shody musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

(5) Pokud je česká značka shody zvětšena nebo zmenšena, musí být dodrženy vzájemné proporce mezi jejími jednotlivými prvky. Výška české značky shody nesmí být menší než 10 mm.

3

§ 13 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f

úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobku, které mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení; tyto vlastnosti se uvádějí v rozsahu počáteční zkoušky typu a vyjadřují se třídou, úrovní, mezní hodnotou nebo popisem tak, aby stavba mohla být řádně navržena a provedena,

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

4

§ 13 odst. 1 písm. h) se slova vlastnosti výrobku splňují nahrazují slovy výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující a za slovo kterými se vkládá slovo trvale.

5

§ 13a odst. 1 se slova nebo jiném nahrazují slovem , jiném a za slovo prostor se vkládají slova nebo v Turecku.

6

§ 13a odst. 2 se slova § 10 nahrazují slovy , 1013.

7

Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Vzor grafické podoby české značky shody

Poznámka: Vzor je zobrazen na pomocné mřížce, která není součástí české značky shody a slouží pro potřeby jejího proporcionálního zvětšení nebo zmenšení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Na výrobky uvedené na trh přede dnem účinnosti tohoto nařízení se použijí právní předpisy účinné v době jejich uvedení na trh.

2

Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít pro účely vydání prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3

Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, vydané přede dnem účinnosti tohoto nařízení, zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou.

4

Prohlášení o shodě, u kterého byl postup posuzování shody proveden podle § 56, 8 nebo 9 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, vydané přede dnem účinnosti tohoto nařízení, zůstává v platnosti do doby, než dojde ke změně skutečností, za kterých bylo prohlášení o shodě vydáno, nejdéle však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

MENU