92/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. dubna 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
92

VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 3e odst. 5, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d), g), h), i), j), k) a u), § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h), i), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) a f), § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 334/2020 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 písm. q) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno q) se vkládá nové písmeno r), které zní:

„r)   výrazem prakticky prostý škodlivých organismů, že míra, v jaké se škodlivé organismy vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto rozmnožovacího materiálu, a“.

              Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno s).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU