90/2024 Sb.Zákon o zbraních a střelivu

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2026
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
90

ZÁKON
ze dne 6. března 2024
o zbraních a střelivu        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Působnost zákona

        (1) Právo nabývat, držet a nosit zbraně je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

        (2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, provozování střelnic a výkon státní správy na tomto úseku.

        (3) Nakládá-li se zbraní nebo střelivem nebo provozuje-li střelnici vyňatá veřejnoprávní instituce, kterou je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbor České republiky nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, použije se tento zákon, pouze je-li tak dále výslovně stanoveno.

        (4) Kdo při plnění úkolů vyňaté veřejnoprávní instituce užívá střelnici provozovanou podle tohoto zákona, je povinen dodržovat provozní řád takové střelnice.


Vymezení některých pojmů

§ 2

        (1) Druhy zbraní včetně jejich regulovaných součástí a střeliva včetně jeho aktivních komponentů stanovuje příloha č. 1 k tomuto zákonu.

        (2) Zbraní je pro účely tohoto zákona palná zbraň, plynová zbraň a další zařízení nebo přístroj, které jsou zařazeny do některé z kategorií zbraní nebo na které se podle § 9 použijí ustanovení o nakládání se zbraní určité kategorie.

        (3) Střelivem jsou pro účely tohoto zákona náboje, nábojky a aktivní komponenty střeliva, které jsou zařazeny do některé z kategorií střeliva.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Působnost zákona
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - KATEGORIZACE ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 4 - Kategorie zbraní a střeliva
§ 5 - Zásady kategorizace zbraně a střeliva
§ 6 - Další technické podmínky zařazení zbraně do kategorie PO a NO
ČÁST TŘETÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
§ 7 - Oprávnění nakládat se zbraněmi
§ 8 - Oprávnění nakládat se střelivem
§ 9 - Oprávnění nakládat s regulovanými součástmi zbraní
§ 10 - Některá omezení oprávnění nakládat se zbraněmi a střelivem
§ 11 - Obecné povinnosti při nakládání se zbraněmi a střelivem
ČÁST ČTVRTÁ - OPRÁVNĚNÍ NAKLÁDAT SE ZBRANĚMI PODLÉHAJÍCÍMI REGISTRACI NEBO OHLÁŠENÍ
Hlava I - Zbrojní oprávnění
Díl 1 - Druhy zbrojního oprávnění
§ 12  
Díl 2 - Podmínky zbrojního oprávnění
§ 13 - Podmínky zbrojního oprávnění a jeho vydání
§ 14 - Věková hranice pro vydání zbrojního oprávnění
§ 15 - Zdravotní způsobilost
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Bezúhonnost
§ 19 - Spolehlivost
§ 20 - Odborná způsobilost
Díl 3 - Pozastavení, odnětí a zánik zbrojního oprávnění
§ 21 - Pozastavení zbrojního oprávnění
§ 22 - Odnětí zbrojního oprávnění
§ 23 - Zánik zbrojního oprávnění
Díl 4 - Organizace zkoušek odborné způsobilosti a komisionálních zkoušek, zapsaná zkoušková střelnice a zkušební komisař
Oddíl 1 - Organizace zkoušek odborné způsobilosti a komisionálních zkoušek
§ 24 - Možnost prokázat odbornou způsobilost
§ 25 - Termín a místo konání zkoušky
§ 26 - Průběh zkoušky
§ 27 - Testy pro teoretickou část zkoušky
§ 28 - Dozor nad průběhem zkoušky
§ 29 - Protest
§ 30 - Zápis výsledku zkoušky do centrálního registru zbraní
§ 31 - Úhrady v souvislosti se zkouškami
§ 32 - Prováděcí právní předpisy upravující obsah, průběh a organizaci zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky
Oddíl 2 - Zapsaná zkoušková střelnice
§ 33  
Oddíl 3 - Zkušební komisař
§ 34 - Jmenování zkušebního komisaře
§ 35 - Územní rozsah oprávnění zkušebního komisaře
§ 36 - Překážky výkonu činnosti zkušebního komisaře, zánik oprávnění zkušebního komisaře a jeho odvolání
Hlava II - Zbrojní licence
Díl 1 - Skupiny zbrojní licence
§ 37  
Díl 2 - Podmínky zbrojní licence
§ 38 - Podmínky zbrojní licence a její vydání
§ 39 - Odborná způsobilost
§ 40 - Bezúhonnost a spolehlivost
§ 41 - Vnitřní předpis držitele zbrojní licence
§ 42 - Další povinnosti držitele zbrojní licence
Díl 3 - Pozastavení, odnětí a zánik zbrojní licence
§ 43 - Pozastavení zbrojní licence
§ 44 - Odnětí zbrojní licence
§ 45 - Zánik zbrojní licence
Hlava III - Výjimka kategorie R1, S1, R2 a S2 a povolení kategorie R3
Díl 1 - Podmínky vydání výjimky nebo povolení Výjimka kategorie R1 a S1
§ 46  
§ 47  
§ 48 - Výjimka kategorie R2 a S2
§ 49  
§ 50 - Povolení kategorie R3
Díl 2 - Společná ustanovení o výjimce a povolení
§ 51 - Řízení o vydání výjimky nebo povolení
§ 52 - Pozastavení výjimky nebo povolení
§ 53 - Odnětí výjimky nebo povolení
§ 54 - Zánik výjimky nebo povolení
Hlava IV - Zapsaná autorizace
§ 55 - Držitel zapsané autorizace
§ 56 - Pozastavení zapsané autorizace
§ 57 - Odnětí zapsané autorizace
§ 58 - Zánik zapsané autorizace
ČÁST PÁTÁ - STŘELBA A STŘELNICE
Hlava I - Střelba
§ 59  
Hlava II - Střelnice
§ 60 - Vymezení a obecné podmínky provozování střelnic
§ 61 - Povolení provozovat střelnici
§ 62 - Provozní řád střelnice
§ 63 - Další povinnosti provozovatele střelnice
§ 64 - Správce střelnice
§ 65 - Řídící střelby
§ 66 - Povolení provozovat střelnici na místě dřívější střelnice a ochranné pásmo střelnice
§ 67 - Pozastavení povolení provozovat střelnici
§ 68 - Odnětí povolení provozovat střelnici
§ 69 - Zánik povolení provozovat střelnici
ČÁST ŠESTÁ - REGISTRACE, EVIDENCE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
Hlava I - Registrace, ohlášení, vedení evidencí a převod zbraně nebo střeliva
Díl 1 - Registrace a ohlášení
§ 70 - Registrace zbraně podléhající registraci
§ 71 - Hlavní a vedlejší držitel zbraně
§ 72 - Ohlášení zbraně kategorie PO
§ 73 - Zvláštní ustanovení o registraci a ohlášení zbraně
Díl 2 - Evidenční povinnosti držitele zbrojní licence a postup vyňaté veřejnoprávní instituce při převodu zbraně nebo střeliva
§ 74 - Zápis a výmaz osoby, pro kterou je držitel zbrojní licence povinen zajišťovat pravidelné školení, a zápis údaje o takovém školení
§ 75 - Soupis zbraní a střeliva
§ 76 - Další evidenční povinnost držitele zbrojní licence skupiny ZL1
§ 77 - Postup vyňaté veřejnoprávní instituce při převodu zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO nebo střeliva kategorie S1
Hlava II - Přenechání a svěření zbraně nebo střeliva
§ 78 - Přenechání zbraně nebo střeliva
§ 79 - Svěření zbraně nebo střeliva
Hlava III - Nakládání se zbraněmi nebo střelivem na místech veřejnosti přístupných
Díl 1 - Nošení zbraně
§ 80 - Skryté nošení zbraně
§ 81 - Viditelné nošení zbraně
Díl 2 - Veřejné vystavování zbraní a střeliva
§ 82  
Hlava IV - Zabezpečení zbraní a střeliva
§ 83 - Zabezpečení uložené zbraně nebo střeliva
§ 84 - Jiný způsob zabezpečení
§ 85 - Uložení a zabezpečení krátké zbraně v případě zákazu vstupu se zbraní
Hlava V - Označení a ověření zbraně a střeliva
§ 86 - Označení zbraně identifikačními údaji
§ 87 - Dodatečné provedení označení zbraně identifikačními údaji
§ 88 - Údaje o ověření a kontrole identifikačních údajů zbraně
§ 89 - Označení střeliva
Hlava VI - Některá další ustanovení o činnosti držitele zbrojní licence
§ 90 - Osoba, která se podílí na činnosti držitele zbrojní licence
§ 91 - Pravidelné školení osoby, která se podílí na činnosti držitele zbrojní licence
§ 92 - Nevratná úprava zbraně
§ 93 - Znehodnocení a řez zbraně
§ 94  
§ 95  
Hlava VII - Některá další ustanovení o nakládání se střelivem
§ 96  
Hlava VIII - Přeshraniční přemístění zbraní a střeliva
Díl 1 - Dočasné přeshraniční přemístění a použití zbraně nebo střeliva
§ 97 - Obecné ustanovení o dočasném přeshraničním přemístění a použití zbraně nebo střeliva na území České republiky
§ 98 - Zbrojní průvodní list
§ 99  
§ 100  
§ 101 - Evropský zbrojní pas
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Společná ustanovení pro zbrojní průvodní list a evropský zbrojní pas
§ 105  
§ 106  
§ 107  
Díl 2 - Trvalé přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva a dovoz a vývoz zbraně nebo střeliva
§ 108  
Díl 3 - Dočasné přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva ve zvláštních případech
§ 109  
Hlava IX - Přeprava zbraní nebo střeliva
§ 110 - Osoba zajišťující přepravu
§ 111 - Hlášení přepravy zbraní nebo střeliva
§ 112  
§ 113 - Zabezpečení při přepravě
§ 114 - Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva
Hlava X - Nález zbraně nebo střeliva a opuštění zbraně nebo střeliva
§ 115  
§ 116  
Hlava XI - Úřední zničení zbraně a střeliva
§ 117  
ČÁST SEDMÁ - NEVYŇATÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE
§ 118 - Nevyňatá veřejnoprávní instituce
§ 119 - Souhlas s nakládáním se zbraněmi a střelivem nebo provozováním střelnice nevyňatou veřejnoprávní institucí
§ 120 - Sbírkové zbraně a střelivo
§ 121 - Použití ustanovení o zbrojní licenci a provozovateli střelnice
ČÁST OSMÁ - PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A POSTUP V PŘÍPADĚ POZASTAVENÍ NEBO ZÁNIKU OPRÁVNĚNÍ NAKLÁDAT SE ZBRANÍ NEBO STŘELIVEM
Hlava I - Preventivní opatření
§ 122 - Zadržení zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny
§ 123 - Zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny
§ 124 - Vrácení zadržené nebo zajištěné zbraně a úhrada nákladů na jejich zadržení nebo zajištění
Hlava II - Postup v případě pozastavení nebo zániku oprávnění nakládat se zbraní nebo střelivem a nástupnictví
§ 125 - Postup při pozastavení nebo zániku oprávnění nakládat se zbraní nebo střelivem
§ 126  
§ 127 - Postup v řízení, v němž lze rozhodnout o propadnutí nebo zabrání zbraně nebo střeliva nebo o zákazu činnosti
ČÁST DEVÁTÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA
Hlava I - Centrální registr zbraní
Díl 1 - Centrální registr zbraní a využívání informací
§ 128 - Informační systém centrální registr zbraní
§ 129 - Přístup držitele zbrojní licence do centrálního registru zbraní
§ 130 - Zpřístupňování informací vedených v centrálním registru zbraní
§ 131 - Předávání a výměna informací v rámci Evropské unie
§ 132 - Uchovávání údajů, omezení oprávnění je využívat a jejich vymazání
Díl 2 - Číselník zbraní a rozhodování o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie
§ 133 - Číselník zbraní
§ 134 - Opatření obecné povahy o kategorizaci zbraně nebo střeliva
Hlava II - Státní správa
Díl 1 - Výkon státní správy
§ 135  
Díl 2 - Příslušnost policie
§ 136 - Místní příslušnost krajského ředitelství policie
§ 137 - Policejní prezidium
Díl 3 - Kontrola vykonávaná policií
§ 138 - Kontrolní orgány a kontrolované osoby
§ 139 - Kontrolní průkaz
§ 140 - Opatření k nápravě
§ 141 - Použití kontrolního řádu
ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY
§ 142 - Přestupky
§ 143 - Společná ustanovení k přestupkům
ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Hlava I - Společná ustanovení
§ 144 - Informace pro posouzení bezúhonnosti a spolehlivosti
§ 145 - Prověření podmínek oprávnění
§ 146 - Způsob prokázání oprávnění
§ 147 - Zbrojní list
§ 148 - Způsob a účinek zápisu oprávnění do centrálního registru zbraní
§ 149 - Oznámení technického předpisu
Hlava II - Přechodná ustanovení
§ 150  
Hlava III - Zrušovací ustanovení
§ 151  
Hlava IV - Závěrečné ustanovení
§ 152 - Účinnost
Příloha č. 1 - Druhy zbraní, střeliva a regulovaných součástí zbraní
Příloha č. 2 - Kategorie jednotlivých druhů zbraní a střeliva
Příloha č. 3 - Technické a organizační požadavky na střelnice
Zavřít
MENU