88/2024 Sb.Zákon o správě voleb

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2026
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
88

ZÁKON
ze dne 6. března 2024
o správě voleb        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tento zákon upravuje společná pravidla výkonu státní správy voleb do Parlamentu České republiky, volby prezidenta republiky, voleb do zastupitelstev krajů, voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Evropského parlamentu.

        (2) Zvláštní pravidla výkonu státní správy, zvláštní podmínky výkonu volebního práva a zvláštní pravidla zjišťování výsledků voleb stanovují zákony upravující volby uvedené v odstavci  1 (dále jen „příslušný zákon o volbách“).

        (3) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie upravující volby do Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev obcí1).


§ 2

Územní vymezení voleb, den konání voleb a doba hlasování

        (1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“), volba prezidenta republiky a volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky a v zahraničí. Ostatní druhy voleb se konají pouze na území České republiky.

        (2) Na území České republiky se volby konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

        (3) V zahraničí se volby konají ve 2 dnech, kterými jsou

        a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více než 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Územní vymezení voleb, den konání voleb a doba hlasování
§ 3 - Základní pojmy a společná podmínka výkonu volebního práva
§ 4 - Volební okrsky
§ 5 - Informování voličů
ČÁST DRUHÁ - VOLEBNÍ ORGÁNY
Hlava I - Soustava volebních orgánů
§ 6 - Volební orgány
§ 7 - Státní volební komise
§ 8 - Působnost Státní volební komise
§ 9 - Jednání Státní volební komise
§ 10 - Ministerstvo vnitra
§ 11 - Ministerstvo zahraničních věcí
§ 12 - Český statistický úřad
§ 13 - Krajský úřad
§ 14 - Pověřený obecní úřad
§ 15 - Obecní úřad
§ 16 - Starosta
§ 17 - Zastupitelský úřad
§ 18 - Okrsková volební komise
§ 19 - Zvláštní okrsková volební komise
Hlava II - Registrační úřad
§ 20 - Příslušnost registračního úřadu
§ 21 - Působnost registračního úřadu
ČÁST TŘETÍ - INFORMAČNÍ SYSTÉM SPRÁVY VOLEB
§ 22 - Informační systém správy voleb
§ 23 - Seznam voličů
§ 24 - Zpřístupňování údajů seznamu voličů obecním úřadům a zastupitelským úřadům
§ 25 - Registr kandidátních listin
§ 26 - Registr okrskových volebních komisí
§ 27 - Nástroj pro sestavování elektronických petic
ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ
§ 28 - Volební strana
§ 29 - Obecné náležitosti kandidátní listiny
§ 30 - Společná pravidla podávání kandidátních listin
§ 31 - Podávání kandidátních listin registračnímu úřadu
§ 32 - Doručování volebním stranám v registračním řízení
§ 33 - Projednání a registrace kandidátních listin
§ 34 - Vzdání se a odvolání kandidatury a postup při zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí
§ 35 - Tisk hlasovacích lístků
§ 36 - Dodání hlasovacích lístků
ČÁST PÁTÁ - USTAVOVÁNÍ A ČINNOST OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A ZVLÁŠTNÍCH OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
§ 37 - Podmínky členství v okrskové volební komisi
§ 38 - Delegování členů okrskových volebních komisí a náhradníků volební stranou
§ 39 - Jmenování členů okrskových volebních komisí starostou
§ 40 - Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
§ 41 - Členství v okrskové volební komisi
§ 42 - Jednání okrskové volební komise
§ 43 - Ukončení činnosti okrskové volební komise
§ 44 - Zvláštní okrsková volební komise
§ 45 - Nároky členů okrskových volebních komisí
ČÁST ŠESTÁ - ORGANIZACE HLASOVÁNÍ
§ 46 - Volební místnost
§ 47 - Zahájení hlasování
§ 48 - Zásady hlasování
§ 49 - Hlasování ve volební místnosti
§ 50 - Pořádek ve volební místnosti
§ 51 - Odročení, přerušení a prodloužení hlasování
§ 52 - Ukončení hlasování
§ 53 - Informace o průběhu hlasování
§ 54 - Pozorovatelé mezinárodních organizací
§ 55 - Součinnost volebních orgánů
ČÁST SEDMÁ - HLASOVÁNÍ V JINÉM VOLEBNÍM OKRSKU
§ 56 - Podmínky hlasování v jiném volebním okrsku
§ 57 - Postup při vydání voličského průkazu a zápisu údaje o hlasování v jiném volebním okrsku
§ 58 - Postup zastupitelského úřadu při ověření možnosti hlasování v zahraničí
ČÁST OSMÁ - PODPORA OSOB SE ZNEVÝHODNĚNÍM PŘI VÝKONU PRÁVA VOLIT
§ 59 - Asistence ve volební místnosti
§ 60 - Hlasování do přenosné volební schránky
§ 61 - Další podpůrná opatření
ČÁST DEVÁTÁ - ORGANIZACE ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S VOLEBNÍ DOKUMENTACÍ
§ 62 - Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 63 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 64 - Neplatnost hlasu
§ 65 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
§ 66 - Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
§ 67 - Zabezpečení a předání volební dokumentace z volebního okrsku
§ 68 - Postup ve zvláštním volebním okrsku
ČÁST DESÁTÁ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, KONTROLA A FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY VOLEB
§ 69 - Odborná způsobilost zaměstnanců územních samosprávných celků na úseku voleb
§ 70 - Kontrolní činnost
§ 71 - Financování výdajů obcí a krajů na volby
§ 72 - Způsob stanovení výše příspěvku
§ 73 - Postup při poskytování příspěvku
§ 74 - Postup při vyúčtování příspěvku
§ 75 - Společné ustanovení k poskytování příspěvku územním samosprávným celkům
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPECH VE VĚCECH VOLEB
§ 76 - Jednací jazyk
§ 77 - Zvláštní postup volebních orgánů při nevyhovění žádostem ve věcech seznamu voličů
§ 78 - Lhůty
§ 79 - Ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu v zahraničí
ČÁST DVANÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 80 - Předmět soudního přezkumu
§ 81 - Příslušnost soudu
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 82 - Společná ustanovení
§ 83 - Přístupnost informací o volbách
§ 84 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 85  
Příloha - Úřady městských částí hlavního města Prahy, které plní úkoly pověřeného obecního úřadu, a městské části hlavního města Prahy, pro které tyto úkoly plní
Zavřít
MENU