86/2024 Sb.Vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. dubna 2024 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 18. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. května 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
86

VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2024
k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry        Česká národní banka stanoví podle § 45 zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 4, § 8 odst. 3, § 13 odst. 7, § 15 odst. 3, § 17 odst. 4, § 20 odst. 6, § 22 odst. 4 a § 23 odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí

a)   žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru a

b)   oznámení

    1.
podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru,
    2.
o pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek podle § 13 odst. 2 a 4 zákona,
    3.
správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě, včetně příloh obsahujících doklady osvědčující skutečnosti v oznámení obsažené,
    4.
změny údajů uvedených v oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě,
    5.
převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry,
    6.
totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v České republice, a
    7.
totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry ze třetí země.

        (2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádosti podle odstavce 1 písm. a) a oznámení podle odstavce 1 písm. b) a lhůty pro podání oznámení podle odstavce 1 písm. b) bodu 5.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žádost o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru (K § 7 odst. 4 zákona)
§ 4 - Oznámení podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru (K § 8 odst. 3 zákona)
§ 5 - Oznámení správce nevýkonného úvěru o pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru (K § 13 odst. 7 zákona)
§ 6 - Oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě (K § 15 odst. 3 zákona)
§ 7 - Oznámení změny údajů uvedených v oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě (K § 17 odst. 4 zákona)
§ 8 - Oznámení o převáděných nevýkonných úvěrech na obchodníka s úvěry (K § 20 odst. 6 zákona)
§ 9 - Oznámení o osobě oprávněné spravovat nevýkonný úvěr (K § 22 odst. 4 zákona)
§ 10 - Oznámení osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry ze třetí země (K § 23 odst. 4 zákona)
§ 11 - Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení
§ 12 - Společná ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Popis organizačního uspořádání a související doklady
Příloha č. 2 - Informace o vedoucích osobách
Příloha č. 3 - Informace o osobě s kvalifikovanou účastí
Příloha č. 4 - Popis administrativních a účetních postupů, systému vnitřní kontroly a systému pro vyřizování stížností a reklamací dlužníků
Příloha č. 5 - NPL (ČNB) 01-02 „Oznámení o převáděných nevýkonných úvěrech na obchodníka s úvěry“
Zavřít
MENU