78/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.

Částka: 078 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. dubna 2024 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 25. března 2024 Nabývá účinnosti: 26. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
78

VYHLÁŠKA
ze dne 25. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 4, který zní:

    „4.
způsoby a podmínky poskytování služeb výkonové rovnováhy poskytovaných provozovateli přenosové soustavy výrobci elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy,“.

        2. V § 3 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s)   pravidla přístupu do informačního systému provozovatele přepravní soustavy.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU