68/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. března 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
68

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5, § 3a odst. 5 písm. i) a § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům


Čl. I

        Nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, se mění takto:

        1. V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „podala Fondu žádost o poskytnutí platby“ nahrazují slovem „Fondu“.

        2. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo „vázané“ nahrazuje slovy „podala žádost o podporu příjmu vázanou“.

        3. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí“ nahrazují slovy „poskytla deklaraci plodin“ a slova „na kterou byla žádost podána, a“ se nahrazují slovy „na kterou byla deklarace podána, a“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU