62/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. března 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. března 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
62

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:Čl. I

        Nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, se mění takto:

        1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „ , jehož plocha se nachází na dílu půdního bloku od 1. února příslušného roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor“ nahrazují slovy „evidovaný v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne podání žádosti po celou dobu trvání požadavků podle § 12 odst. 4 písm. a)“.

        2. V § 5 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d)   na trvalou zemědělskou kulturu vinice, pokud je založena na ploše podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f) a nejedná se zároveň o plochu podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e),

e)   na trvalou kulturu rychle rostoucí dřeviny ve výmladkových plantážích, pokud je založena na ploše podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f) a nejedná se zároveň o plochu podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e),“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU