61/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. března 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. března 2024 Nabývá účinnosti: 15. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření


Čl. I

        Nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, se mění takto:

        1. V § 2 písm. i) bodě 2 se slovo „a“ zrušuje.

        2. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě, které se člení na tituly

    1.
vodárenská nádrž Římov,
    2.
vodárenská nádrž Švihov,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU