44/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. února 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. února 2024 Nabývá účinnosti: 1. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
44

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. února 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády


        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství


Čl. I

        Nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, se mění takto:

        1. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „nebo trvalé kultury“ nahrazují slovy „ , ovocný sad, vinice nebo chmelnice“.

        2. V § 2 odst. 4 písm. b) se slova „§ 2 písm. h), i) nebo j)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. h), i), j) nebo k)“.

        3. V § 11 se odstavce 2 a 3 zrušují.

      Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 2 až 7.

        4. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení“ zrušují.

        5. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina musí být zapravena do půdy jako zelené hnojení nebo“ nahrazují slovy „na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém bylo provedeno zelené hnojení nebo na kterém“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU