40/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. února 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. února 2024 Nabývá účinnosti: 1. března 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
40


NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. února 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb., se mění takto:

    1. V názvu nařízení vlády se slova „časových poplatků, sazeb mýtného,“ nahrazují slovy „sazeb mýtného a“.

    2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.“.

    3. V § 1 se slova „výši časového poplatku,“ zrušují.

    4. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

    5. V § 3 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „třídy“ vkládá slovo „EURO“.

    6. V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem“ zrušují.

    7. V § 3 odst. 1 písm. c) bod 4 zní:

    „4.
používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík,“.

    8. V § 3 odst. 1 písmeno f) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU