34/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Částka: 034 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. února 2024 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 20. února 2024 Nabývá účinnosti: 21. února 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
34


VYHLÁŠKA

ze dne 20. února 2024,

kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 421/2023 Sb.:


Čl. I

1. V § 2 se slova „20. února“ nahrazují slovy „21. února“.

2. V § 2 se slova „21. února“ nahrazují slovy „20. února“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 16. května 2024.Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.

MENU