33/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. února 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. února 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
33


VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2024,

kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupupro jejich vedení a aktualizaci        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, se mění takto:


1. Položky 55 až 57 znějí:

„55
Fluvizemě psefitické, arenické, stratifikované (výjimečně slabě oglejené a slabě glejové) a černice arenické, včetně karbonátových subtypú na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, glaciofluviálních štěrkopísků, bez skeletu až slabě skeletovité, zpravidla písčité, výsušné.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU