30/2024 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. února 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30


ZÁKON

ze dne 24. ledna 2024o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),

b)   pojištění kryjící nebezpečí vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou provozem vozidel při účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo organizované motoristické soutěži (dále jen „pojištění motorsportu“),

c)   právní postavení, organizaci a předmět činnosti České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“),

d)   účel tvorby, způsob financování a poskytování plnění z fondů spravovaných Kanceláří a

e)   některá pravidla výkonu dohledu v oblasti provozování pojištění odpovědnosti.


§ 2

Vozidlo a jeho provoz

(1) Vozidlem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   motorové vozidlo určené k pohybu po zemi, s výjimkou kolejového vozidla, poháněné výhradně mechanickým pohonem,

    1.
jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km.h-1, nebo
    2.
jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km.h-1,

b)   přípojné vozidlo určené k užití s vozidlem podle písmene a).

    (2) Za vozidlo poháněné výhradně mechanickým pohonem se považuje i vozidlo kategorie moped podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) splňující podmínku podle odstavce 1 písm. a), s výjimkou mopedu vybaveného pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vozidlo a jeho provoz
§ 3 - Obvyklé stanoviště vozidla
§ 4 - Národní kancelář pojistitelů
§ 5 - Zelená karta
ČÁST DRUHÁ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
HLAVA I - Základní ustanovení
§ 6 - Povinnost pojištění odpovědnosti
§ 7 - Vozidla vyňatá z pojištění odpovědnosti
§ 8 - Zvláštní ustanovení pro motorsport
§ 9 - Hraniční pojištění
HLAVA II - Podmínky pojištění odpovědnosti
§ 10 - Základní ustanovení
§ 11 - Forma a obsah pojistné smlouvy
§ 12 - Přerušení pojištění
§ 13 - Limit pojistného plnění
§ 14 - Minimální limit pojistného plnění při újmě na zdravínebo vzniklé usmrcením
§ 15 - Minimální limit pojistného plnění při škodě na majetku
§ 16 - Škodný průběh pojištění odpovědnosti
§ 17 - Rozsah pojištění odpovědnosti
§ 18  
§ 19 - Územní rozsah pojištění odpovědnosti
§ 20  
§ 21 - Výluky z pojištění odpovědnosti
§ 22  
§ 23 - Zákaz odmítnout nebo snížit plnění
§ 24 - Zvláštní ustanovení pro zánik pojištění odpovědnosti
§ 25 - Prohlášení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti
HLAVA III - Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti
§ 26 - Povinnosti pojištěného vůči poškozenému
§ 27 - Povinnosti pojištěného vůči pojistiteli
§ 28 - Právo poškozeného na plnění z pojištění odpovědnosti vůči pojistiteli
§ 29 - Šetření pojistitele
§ 30 - Údaje ze záznamového zařízení vozidla
§ 31 - Poskytování údajů orgány veřejné moci
§ 32 - Právo pojistitele na náhradu vyplaceného plnění
§ 33 - Plnění za újmu vzniklou provozem vozidla vyňatého z pojištění odpovědnosti
HLAVA IV - Škodní zástupci
§ 34 - Škodní zástupce pojistitele pro jiný členský stát
§ 35 - Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku
§ 36 - Škodní zástupce pro Českou republiku
§ 37 - Škodní zástupce v rámci práva zřizovat pobočky nebo svobody dočasně poskytovat služby
HLAVA V - Evidence a kontrolní činnosti
§ 38 - Evidence pojištění odpovědnosti
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Informační středisko Kanceláře
§ 43 - Informační povinnosti Kanceláře
§ 44 - Kontrola pojištění odpovědnosti při provozu vozidla
§ 45 - Příspěvek Kanceláři za dobu bez pojištění odpovědnosti
§ 46 - Výzva k zaplacení příspěvku za dobu bez pojištění odpovědnosti
§ 47 - Zánik povinnosti platit příspěvek za dobu bez pojištění odpovědnosti
ČÁST TŘETÍ - ČINNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KANCELÁŘE
HLAVA I - Činnost Kanceláře
§ 48 - Základní ustanovení
§ 49 - Rozsah činnosti Kanceláře
§ 50 - Využívání informací z informačních systémů
§ 51 - Audit a oddělení aktiv Kanceláře
HLAVA II - Členství v Kanceláři
§ 52 - Vznik členství v Kanceláři
§ 53 - Zánik členství v Kanceláři
§ 54 - Základní povinnosti člena Kanceláře
§ 55 - Informační povinnosti související s členstvím v Kanceláři
HLAVA III - Organizace Kanceláře
§ 56 - Orgány Kanceláře
§ 57 - Shromáždění členů
§ 58 - Správní rada
§ 59 - Kontrolní komise
§ 60 - Výkonný ředitel
ČÁST ČTVRTÁ - FONDY SPRAVOVANÉ KANCELÁŘÍ
HLAVA I - Garanční fond
§ 61 - Tvorba a použití aktiv v garančním fondu
§ 62 - Plnění z garančního fondu
§ 63 - Podmínky plnění z garančního fondu
§ 64 - Spor o plnění
§ 65 - Náhradní plnění z důvodu neplnění povinnosti pojistitelem
§ 66  
§ 67 - Náhradní plnění z důvodu nezjištěného vozidla nebo pojišťovny v případě škodné události v jiném členském státě
§ 68 - Náhradní plnění z důvodu úpadku nebo likvidace pojišťovny
§ 69  
§ 70  
§ 71 - Právo Kanceláře na náhradu za plnění z garančního fondu
§ 72 - Náhrada za plnění poskytnuté v jiném členském státě
HLAVA II - Fond zábrany škod
§ 73 - Tvorba fondu zábrany škod
§ 74 - Použití fondu zábrany škod
§ 75 - Komise fondu zábrany škod
ČÁST PÁTÁ - DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI KANCELÁŘE
§ 76 - Zásady jednání Kanceláře
§ 77 - Pravidla pro externí zajištění činnosti
§ 78 - Tvorba rezerv
§ 79 - Pojistněmatematické činnosti
§ 80 - Zásada obezřetného investování
§ 81 - Zveřejňování informací
§ 82 - Informační povinnosti vůči České národní bance
ČÁST ŠESTÁ - DOHLED, PŘESTUPKY, MLČENLIVOST A NAHLÍŽENÍ DO SPISU
HLAVA I - Dohled
§ 83 - Předmět dohledu
§ 84 - Výkon dohledu
§ 85 - Opatření k nápravě ve vztahu k činnosti Kanceláře
HLAVA II - Přestupky
§ 86  
§ 87  
HLAVA III - Mlčenlivost
§ 88 - Mlčenlivost osob provádějících dohled nad činností Kanceláře
§ 89 - Mlčenlivost osob činných pro Kancelář a dalších osob
§ 90 - Výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost
HLAVA IV - Nahlížení do spisu Kanceláře
§ 91  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 92 - Informační povinnost o zákonném pojištění odpovědnosti
§ 93 - Přechodná ustanovení
§ 94  
§ 95  
§ 96 - Zrušovací ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 97  
Zavřít
MENU