29/2024 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. února 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2025 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

ZÁKON
ze dne 24. ledna 2024,
kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY


Čl. I

    Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 305/2021 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., se mění takto:

    1. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O použití těchto omezení a donucovacích prostředků, nejde-li o předvádění odsouzeného mimo objekt věznice, Vězeňská služba bez zbytečného odkladu vyrozumí státního zástupce, který vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA ZÁKONA O VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA O VÝKONU VAZBY
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA O VÝKONU ZABEZPEČOVACÍ DETENCE
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA TRESTNÍHO ŘÁDU
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - ZMĚNA ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
ČÁST DEVÁTÁ - ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU